Екип

Състав на екипа от специалисти при „Медико“ ЕООД

Квалифицирани кадри с опит в осъществяване на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд.

Екип от специалисти в отдел „Служба трудова медицина” при „Медико” ЕООД:

employee image д-р Даниел Йорданов Тютюнджиев Управител Служба трудова медицина
employee image д-р Красимира Стойнова Финансов мениджър

Лекари с призната специалност по трудова медицина и хигиена на труда към Службата по трудова медицина:

employee image д-р Мая Григориевна Ляпина лекар трудова медицина Р-л Служба трудова медицина
employee image д-р Христо Тошков Христов лекар трудова медицина /инспектор трудова медицина
employee image д-р Гергана Христова Георгиева лекар трудова медицина /инспектор трудова медицина
employee image д-р Георги Иванов Кънев лекар трудова медицина /инспектор трудова медицина

Екип от специалисти в отдел „Служба трудова медицина” при „Медико” ЕООД:

employee image инж. Татяна Цветанова Василева машинен инженер, Магистър «Безопасност на труда»
employee image инж. Венцислав Тошков Ванков електроинженер, Магистър «Безопасност на труда»
employee image инж. Петко Стоянов Добрев машинен инженер /инспектор трудова медицина
employee image инж. Георги Христов Тюлев електроинженер /инспектор трудова медицина
employee image инж. Петър Стоянов Цанов инженер по автоматика /инспектор трудова медицина
employee image инж. Елица Владимирова Петкова инженер машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина
employee image инж. Станимира Тодорова Миткова инженер автоматизация на производството /инспектор трудова медицина
employee image инж. Даниела Енчева Борисова инженер текстилна техника и технология /инспектор трудова медицина
employee image инж. Николай Аврамов Николов инженер комуникационна техника и технологии /инспектор трудова медицина
employee image инж. Ирена Георгиева Пенчева електроинженер /инспектор трудова медицина
employee image Христофор Илиянов Христов спец. съобщителна техника /инспектор трудова медицина
employee image Ива Ангелова Иванова икономист /инспектор трудова медицина
employee image Стоянка Иванова Пенева икономист /инспектор трудова медицина
employee image Нели Христова Василева социални дейности /инспектор трудова медицина
employee image Хубавена Пенчева Колева техн. на машиностроенето – студена обработка /инспектор трудова медицина
employee image Теменужка Захариева Недялкова историк /инспектор трудова медицина
employee image инж. Надя Кирилова Воденичарова инженер телекомуникации
employee image инж. Борислав Атанасов Марков инженер медицинска техника
employee image инж. Елена Петрова инженер електро енергетика и електро обзавеждане
employee image инж. Боряна Казанджиева електроинженер
employee image инж. Нено Николов инженер магистър машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина/
employee image инж. Галя Цонева Георгиева инженер комуникационна техника, Магистър «Безопасност на труда»
employee imageинж. Радослав Стоянов инженер магистър машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина/
employee imageСнежана Митрева Магистър счетоводство и контрол
employee imageРалица Димитрова Магистър счетоводство и контрол
employee imageЕлица Попова Магистър управление на продажби и специалист маркетинг

Екип от специалисти в отдел „Орган за контрол от вида „С” при „Медико” ЕООД:

employee image д-р Красимира Стойнова Ръководител ОК /инспектор трудова медицина
employee image инж. Красимира Коева – Шушулова машинен инженер, Магистър «Безопасност на труда»
employee image инж. Росен Колев Панайотов инженер мениджър, Магистър «Безопасност на труда»
employee image инж. Цвятко Колев Върбов електроинженер
employee image инж. Неделчо Първанов Иванов електроинженер
employee image инж. Илиян Йорданов Илиев инженер химик

Екип от специалисти в отдел „Енергийна ефективност – извършване сертифициране на сгради” при „Медико” ЕООД:

employee image арх. Павлина Ненчева Драгомирова архитект

Екип от специалисти в отдел „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност при „Медико” ЕООД:

employee image Людмил Дикиджиев експерт газови уредби и инсталации
employee image инж. Живко Жеков експерт повдигателни съоръжения

TEAM OF SPECIALISTS AT MEDIKO LTD.

Highly qualified specialists work under permanent employment agreements and are experienced in their respective fields at the occupational medical service.

Management of Mediko Ltd.:

employee imageDaniel Yordanov Tyutyundzhiev, MD Manager
employee imageKrasimira Stoynova, MD Financial manager

Psysicians recognized as specialists in occupational medicine and hygiene in the occupational medicine service unit at Mediko Ltd.:

employee imageMaya Grigorievna Lyapina, MD in charge of OMS department
employee imageHristo Toshkov Hristov, MD occupational medicine
employee imageGergana Hristova Georgieva, MD occupational medicine
employee imageGeorgi Ivanov Kanev, MD occupational medicine

Team of specialists in the Department of Occupational Health Service at Mediko Ltd.:

employee imageeng. Tatyana Tsvetanova Vasileva Mechanical Engineer, Master “Safety at work”
employee imageeng. Ventsislav Toshkov Vankov Electrical engineer, Master “Safety at work”
employee imageeng. Petko Stoyanov Dobrev Mechanical Engineer, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Georgi Hristov Tyulev Electrical engineer, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Petar Stoyanov Tsanov Automation Engineer, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Elitsa Vladimirova Petkova Mechanical and precision engineering, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Stanimira Todorova Mitkova Production Automation Engineer, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Daniela Encheva Borisova Engineer Textile technique and technology, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Nikolay Avramov Nikolov Engineer Communication Technologies, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Irena Georgieva Pencheva Electrical engineer, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Plamen Georgiev Simeonov Medical Equipment Engineer, Inspector Occupational Medicine
employee imageHristofor Iliyanov Hristov specialist communications equipment, Inspector Occupational Medicine
employee imageIva Angelova Ivanova Economist, Inspector Occupational Medicine
employee imageStoyanka Ivanova Peneva Economist, Inspector Occupational Medicine
employee imageNeli Hristova Vasileva Social activities, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Hubavena Pencheva Koleva Technology of mechanical engineering – cold processing, Inspector Occupational Medicine
employee imageTemenuzhka Zaharieva Nedyalkova Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Nadya Kirilova Vodenicharova Telecommunications Engineer
employee imageeng. Borislav Atanasov Markov Medical Equipment Engineer
employee imageeng. Elena Petrova electrical power engineer
employee imageeng. Boryana Kazandzhieva electrical engineer
employee imageVera Aleksandrova economict
employee imageeng. Neno Nikolov Master Engineer Mechanical and Precision Engineering, Inspector Occupational Medicine
employee imageeng. Galya Tsoneva communication equipment engineer, Master Occupational safety

Team of specialists in the Inspection Body Type “C” Unit at Mediko Ltd.

employee imageKrasimira Stoynova Head of Inspection Body Unit
employee imageeng. Krasimira Koeva – Shushulova Mechanical engineer, Master “Safety at work”
employee imageeng. Rosen Kolev Panayotov Engineer – manager, Master “Safety at work”
employee imageeng. Tsvyatko Kolev Varbov Electrical engineer
employee imageeng. Nedelcho Parvanov Ivanov Electrical engineer
employee imageeng. Iliyan Yordanov Iliev Chemical engineer

Team of specialists in Energy Efficiency Investigation Unit at Mediko Ltd.

employee imagePavlina Nencheva Dragomirova Architect