Легитимност

Легитимност на фирмата — Документи

Документ за регистрация:

„Медико“ ЕООД

Адрес на регистрация:

гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 3 EИК: BG 107518480 МОЛ: Красимира Стойнова Тютюнджиевa

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. Пиротска 115, Офис 1

 • Удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина пререгистрация №190-4/14.02.2014г.
SCAN2277_001SCAN2278_001
 • Удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина пререгистрация №190-3/29.03.2013г.
  str1str2
  • Удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина пререгистрация №190-2/28.01.2009 г.

   Първоначална регистрация – Удостоверение № 168/28.11.2000 г.

   • Сертификат за акредитация за орган за контрол от БСА:

Сертификат за акредитация:БСА Рег. № 100 ОКС Валиден до 31.12.2018 г.

   • Лиценз №260/06.08.2012 издаден от Главна Дирекция “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” за извършване на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност:
    Срок на валидност до 06.08.2017 г.
   • Лиценз №720/06.11.2012 издаден от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност:
   • Сертификат ISO 9001:2008
    „Система за управление на качеството” обхват на сертификата: Предоставяне на трудово-медицинска услуга – консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

   • Сертификат OHSAS 18001:2007
    „Стандарт за система за управление на здравето и безопастостта при работа”, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

     

     

   • Удостоверение за Администратор на лични данни : № 30535/08.04.2013г.
    SCAN2279_001

Company legitimacy— Documents

Company:

Mediko Ltd.

Registration address:

3 Hristo Spiridonov St., Sevlievo 5400, Bulgaria VAT: BG107518480 Krasimira Stoinova Tyutyundzhieva

Head Office:

115 Pirotska St. , Office 1, Sofia 1303, Bulgaria

    • Certificate for occupational health service pre-registration №190-4/14.02.2014
SCAN2277_001SCAN2278_001
    • Certificate for occupational health service pre-registration №190-3/29.03.2013
     str1str2
     • Certificate for occupational health service pre-registration №190-2/28.01.2009

      Certificate for occupational health service № 168/28.11.2000

      • Inspection body of work environment Accreditation Certificate №100ОКС/31.12.2018 issued by Bulgarian Accreditation Service
      • Fire Safety License №260/06.08.2012 issued by Directorate General Fire Safety and Population Protection за извършване на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност:
       Срок на валидност до 06.08.2017 г.
      • Technical supervision of high-risk facilities License №720/06.11.2012 issued by the State Agency for Metrology and Technical Surveillanceиздаден
      • Certificate ISO 9001:2008
       Quality management systems

      • Certificate OHSAS 18001:2007
       Occupational health and safety management systems

        

        

      • Certificate for Personnal data controller № 30535/08.04.2013г.
       SCAN2279_001