Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради

Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради

“Медико” ЕООД извършва сертифициране на сгради, с цел оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характериски на сградите.

На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ (обн. ДВ. бр. 98 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 6 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 и бр. 82 от 2009 г.), в сила от 14.11.2008 г) подлежат:

 • сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. (ЗЕЕ,чл. 19, ал. 1 и ал. 2);
 • сгради в срок не по-рано от три и не по-късно от шест години от датата на въвеждането им в експлоатация (ЗЕЕ, чл. 20, ал.1).

На сертифициране подлежат и всяка сграда:

 • ново строителство, а така също и
 • след извършено преустройство, реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда.

Сертификатът се включва в издаването на паспорт на сградата при въвеждането и в експлоатация, ако тя отговаря на съответните изисквания.

Основна задача на обследването е да се установи консумацията на енергия, нивото на технологиите и управлението на обекта, икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сграда, съответствието със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

Процесът по сертифициране на сгради включва детайлно обследване. Извършва се по реда на „Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енертийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати” (ДВ бр. 103 от 29.12.2009 г.)
Издава се сертификат
или
предписване на енергоспестяващи мерки при несъответствие с референтните характеристики;

При предписани енергоспестяващи мерки, инвеститорът предприема мерки по изпълнението им.

Процеса по сертифицирането продължава с:

 1. Проверка на изпълнението на предписаните енергоспестяващите мерки;
 2. Определяне категорията на сертификата – А или Б
 3. Издаване на сертификат при установяване на съответствие със съответния клас на енергопотребление от скалата на класовете на енергопотребление.

Сертификат с категория се издава след едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки (чл. 17, ал. 4 от Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г.).

В зависимост на годината на построяване на сградата се издава сертификат , съгласно НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати, както следва:

 • Категория „А“ се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г.:
  1. със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „В“, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
  2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С“, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
 • Категория „Б“ се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г.:
  1. въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С“, със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
  2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „D“, със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата

Получилите сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок от 5 до 10 години в зависимост от категорията на сертификата се освобождават от данък сгради, съгласно приетите измененията в Закона за местните данъци и такси.

Редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители се определят в НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

 1. Собственикът на сграда или негов представител по чл. 10 и 31 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), наричан „собственик“, възлага с писмен договор извършването на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата/сградите на физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 23, ал. 4 от същия закон;
 2. Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме, които се предоставят на енергийния потребител. В резултат от обследването се установява енергийните характеристики на сградата, които се сравняват с еталонните технически норми.
 3. В случай, че се установи съответствие на енергийните характеристики с еталонните технически норми, се издава сертификат на сградата.
 4. В случай, че не се установи съответствие на енергийните характеристики с еталонните технически норми, обследването завършва с подробен доклад за извършеното и посочване на необходимите мерки за достигане на изискванията за изчислената енергийна характеристика.

Сертифицирането оценява и удостоверява съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност

Нармативни документи:

 1. Закон за енергийна ефективност ДВ бр.18/05.03.2004г.
 2. НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.
 3. НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2009 г.).

Чрез обследването за енергийна ефективност се определят потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и се предлагат енергоспестяващи мерки за това.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък се освобождават:

 • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
  1. за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
  2. за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
 • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
  1. за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
  2. за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

“МЕДИКО” ЕООД разполага с необходимата материално – техническа база и специалисти.

Сред приоритетите ни е успеха на нашите клиенти, който постигаме с помощта на екип от професионалисти и иновативно мислене, с коректно отношение и индивидуален подход към бизнеса на всеки клиент постигаме взаимен успех и установяваме трайни взаимоотношения, които създават нови възможности за развитие на нашите клиенти.

Важно!!! Оценка за съответствие по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ

“МЕДИКО”, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийната ефективност и вписано в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон, има право да извършва оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ „енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение” на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект.

Част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект се разработва от проектантите с пълна проектантска правоспособност, които разработват частите „Архитектурна”, „Конструктивна”, „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации” на инвестиционния проект за конкретната сграда.

Съгласно чл. 27а от „Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради” (Обн., ДВ бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ бр. 92 от 2009 г., изм. и доп. ДВ бр. 2 от 2010 г. ):

 1. Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 1 в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации.
 2. Оценката за съответствие по ал. 1 включва:
  1. преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;
  2. проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на изискването по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
  3. сравняване на изчислената стойност на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 за съответствие с референтната стойност за същата сграда;
  4. проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност” с останалите части на проекта.
 3. Оценката по ал. 1 се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.”

Важно!!! Съставяне на енергиен паспорт на съществуваща сграда

“МЕДИКО”, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на чл. 23, ал.1 и ал. 4 от ЗЕЕ, има право да съставя Енергиен паспорт на съществуваща сграда въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване за енергийна ефективност на сградата при спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ. Енергийният паспорт на съществуваща сграда, като част от техническия й паспорт, се съставя по реда на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ бр. 7 от 2007 г., изм. и доп. бр. 38 от 2008 г.).

Срокът за съставяне на енергиен паспорт, като част от техническия паспорт, е:

 • на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост – до 31.12.2011 г.;
 • на съществуващи сгради от втора категория (сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители) – до 31.12.2010 г.;
 • на съществуващи сгради от трета категория (жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители) – до 31.12.2012 г.
 • на съществуващи сгради от четвърта категория (жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители) – до 31.12.2014 г.
 • на съществуващи сгради от пета категория (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители) – до 31.12.2016 г.

Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради

“Медико” ЕООД извършва сертифициране на сгради, с цел оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характериски на сградите.

На задължително сертифициране по реда на ЗЕЕ (обн. ДВ. бр. 98 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 6 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 и бр. 82 от 2009 г.), в сила от 14.11.2008 г) подлежат:

 • сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. (ЗЕЕ,чл. 19, ал. 1 и ал. 2);
 • сгради в срок не по-рано от три и не по-късно от шест години от датата на въвеждането им в експлоатация (ЗЕЕ, чл. 20, ал.1).

На сертифициране подлежат и всяка сграда:

 • ново строителство, а така също и
 • след извършено преустройство, реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда.

Сертификатът се включва в издаването на паспорт на сградата при въвеждането и в експлоатация, ако тя отговаря на съответните изисквания.

Основна задача на обследването е да се установи консумацията на енергия, нивото на технологиите и управлението на обекта, икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сграда, съответствието със стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.

Процесът по сертифициране на сгради включва детайлно обследване. Извършва се по реда на „Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енертийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати” (ДВ бр. 103 от 29.12.2009 г.)
Издава се сертификат
или
предписване на енергоспестяващи мерки при несъответствие с референтните характеристики;

При предписани енергоспестяващи мерки, инвеститорът предприема мерки по изпълнението им.

Процеса по сертифицирането продължава с:

 1. Проверка на изпълнението на предписаните енергоспестяващите мерки;
 2. Определяне категорията на сертификата – А или Б
 3. Издаване на сертификат при установяване на съответствие със съответния клас на енергопотребление от скалата на класовете на енергопотребление.

Сертификат с категория се издава след едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки (чл. 17, ал. 4 от Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г.).

В зависимост на годината на построяване на сградата се издава сертификат , съгласно НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати, както следва:

 • Категория „А“ се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г.:
  1. със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „В“, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
  2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С“, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
 • Категория „Б“ се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г.:
  1. въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С“, със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
  2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „D“, със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата

Получилите сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок от 5 до 10 години в зависимост от категорията на сертификата се освобождават от данък сгради, съгласно приетите измененията в Закона за местните данъци и такси.

Редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители се определят в НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

 1. Собственикът на сграда или негов представител по чл. 10 и 31 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), наричан „собственик“, възлага с писмен договор извършването на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата/сградите на физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 23, ал. 4 от същия закон;
 2. Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме, които се предоставят на енергийния потребител. В резултат от обследването се установява енергийните характеристики на сградата, които се сравняват с еталонните технически норми.
 3. В случай, че се установи съответствие на енергийните характеристики с еталонните технически норми, се издава сертификат на сградата.
 4. В случай, че не се установи съответствие на енергийните характеристики с еталонните технически норми, обследването завършва с подробен доклад за извършеното и посочване на необходимите мерки за достигане на изискванията за изчислената енергийна характеристика.

Сертифицирането оценява и удостоверява съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност

Нармативни документи:

 1. Закон за енергийна ефективност ДВ бр.18/05.03.2004г.
 2. НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.
 3. НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2009 г.).

Чрез обследването за енергийна ефективност се определят потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и се предлагат енергоспестяващи мерки за това.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закон за местните данъци и такси от данък се освобождават:

 • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
  1. за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
  2. за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
 • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
  1. за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
  2. за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

“МЕДИКО” ЕООД разполага с необходимата материално – техническа база и специалисти.

Сред приоритетите ни е успеха на нашите клиенти, който постигаме с помощта на екип от професионалисти и иновативно мислене, с коректно отношение и индивидуален подход към бизнеса на всеки клиент постигаме взаимен успех и установяваме трайни взаимоотношения, които създават нови възможности за развитие на нашите клиенти.

Важно!!! Оценка за съответствие по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ

“МЕДИКО”, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийната ефективност и вписано в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон, има право да извършва оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ „енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение” на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект.

Част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект се разработва от проектантите с пълна проектантска правоспособност, които разработват частите „Архитектурна”, „Конструктивна”, „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” и „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации” на инвестиционния проект за конкретната сграда.

Съгласно чл. 27а от „Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради” (Обн., ДВ бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ бр. 92 от 2009 г., изм. и доп. ДВ бр. 2 от 2010 г. ):

 1. Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 1 в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации.
 2. Оценката за съответствие по ал. 1 включва:
  1. преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;
  2. проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на изискването по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
  3. сравняване на изчислената стойност на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 за съответствие с референтната стойност за същата сграда;
  4. проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност” с останалите части на проекта.
 3. Оценката по ал. 1 се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.”

Важно!!! Съставяне на енергиен паспорт на съществуваща сграда

“МЕДИКО”, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на чл. 23, ал.1 и ал. 4 от ЗЕЕ, има право да съставя Енергиен паспорт на съществуваща сграда въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване за енергийна ефективност на сградата при спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ. Енергийният паспорт на съществуваща сграда, като част от техническия й паспорт, се съставя по реда на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ бр. 7 от 2007 г., изм. и доп. бр. 38 от 2008 г.).

Срокът за съставяне на енергиен паспорт, като част от техническия паспорт, е:

 • на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост – до 31.12.2011 г.;
 • на съществуващи сгради от втора категория (сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители) – до 31.12.2010 г.;
 • на съществуващи сгради от трета категория (жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители) – до 31.12.2012 г.
 • на съществуващи сгради от четвърта категория (жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители) – до 31.12.2014 г.
 • на съществуващи сгради от пета категория (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители) – до 31.12.2016 г.