Звено Орган за контрол “Фактори на работната среда” от вид “C”

Акредитиран Орган за контрол / измерване/
“Фактори на работната среда” от вид “С” при “Медико” ЕООД.

Сертификат за акредитация:
БСА Рег. № 100 ОКС
Валиден до 31.12.2014 г.

Акредитиран Орган за контрол/ измерване/ “Фактори на работната среда”
от вид “С” при “Медико” ЕООД.

Сертификат за акредитация:
БСА Рег. № 100 ОКС
от 27.06.2003 г.

 1. Извършва контрол /измерване/ на факторите на работна и битова среда.

  1. Физични фактори на работната среда:

   • микроклимат — температура, относителна влажност и скорост на въздуха
   • осветеност
   • шум в работна, битова и околна среда – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звуково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво

   Прочети още

   Микроклимат на работна среда

   Производственият микроклимат представлява комплексното въздействие на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха. Той е един от основните физични фактори на работната среда, който често в практиката се подценява и пренебрегва. Характеризиращите го параметри /температура на въздуха, инфрачервена радиация, влажност и скорост на движение на въздуха/, макар и разнородни от физическия аспект, се обединяват от комплексното въздействие, което оказват върху процесите на терморегулацията на човешкия организъм. Трудовата дейност невинаги е свързана с наличието на един или няколко други вредни фактори, но при всички случаи тя се извършва при определени метеорологични условия, които са универсални и постоянно действащ елемент на условията на труд. Специфична особеност на производствения микроклимат е неговата биполярност т.е. възможността му да се отклонява от приетите норми в посока на прегряване или преохлаждане.

   Видове производствен микроклимат

   • с висока температура на въздуха и прегряващи условия на работа – продължителната работа води до различни смущения и отклонения в организма, като промени в: промени в температурата на тялото, водно-солевия баланс на организма, сърдечно съдовата система и др. При крайно неблагоприятни прегряващи условия може да се получи топлинна хипертемия с нейната тежка форма – топлинен удар.
   • с ниска температура на въздуха и охлаждащи условия – неблагоприятното студово натоварване довежда до смущения в кръвообращението, измръзване на крайниците и др.
   • с интензивна топлинна радиация – при наличие на интензивна топлинна /инфрачервена/ радиация, като водещ елемент на микро-климатичните условия, е възможно настъпването на слънчев удар.
   • със силни въздушни течения

   Всички тези особености поставят производствения микроклимат на особено място между останалите фактори на работната среда.

   Хигиенните норми за параметрите на микроклимата са задължителни за работните места и работните зони на всички фирми от всички отрасли на производството и обслужващата сфера, без подземни рудници, животновъдни ферми, помещения за съхраняване на селскостопанска продукция, хладилни помещения. Хигиенните норми са дадени в следните нормативни актове и стандарти.

   БДС 14776 – Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.
   Наредба № 26, ДВ бр.103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни
   Наредба №9/ДВ бр. 46/1994г., – за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
   Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/ ДВ бр.88/1999 г

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
   2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ Е ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

   Осветеност

   Често на фона на другите фактори на работната среда, създаващи сериозен риск за здравето на работещите /шум, вибрации, химични агенти във въздуха/, на осветлението се отделя незаслужено малко внимание. Доброто осветление влияе благотворно на зрителните характеристики, на вниманието на работещите, на тяхното здраве.

   Осветлението се характеризира с количествени и качествени показатели. Количествени са осветеност и яркост на повърхностите в помещението, а качествените са равномерност, заслепяване, пулсации, цветопредаване и др. Достатъчното като количество и доброто като качество производствено осветление има пряко отношение към:

   1. Безопасността при работа – доброто осветление намалява риска от злополуки от всякакъв характер /допир до движещи се предмети, неразличаване на предупредителни знаци и др./.
    По-бързата реакция на работещия в критична ситуация зависи от достатъчното осветление не само поради улеснено виждане, но и поради повишаване на вниманието на човека при високи нива на осветеност.
   2. Производителността на труда
    • достатъчно високи нива на осветеност подобряват всички зрителни характеристики, а това повишава производителността на труда.
    • с повишаване на осветеността пропорционално се намаляват грешките при работа и бракът в производството.
   3. Здравето при работа – доброто осветление намалява
    • напрежението в очите и предотвратява увреждането им
    • възникването на зрителна умора и влошаване на зрението
    • появата на обща умора, преумора и главоболие.

   Нормативни документи:

   Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
   2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА– ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.

   Шум

   По своето хигиенно значение шумът е на едно от първите места сред неблагоприятно действащите физични фактори. За хигиената практика шума се определя като „всеки нежелан, неприятен и дразнещ звук, който не само може да увреди здравето, но също така да смути отдиха, да доведе до намалена работоспособност и да пречи на трудовата дейност”. В резултат на продължително действие на шума се уврежда преди всичко слуховия анализатор /пряко действие/, но също така той действа и на целия организъм /непряко въздействие/.

   Допустимите нива на шум са установени в:

   1. Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
   2. Наредба №6/ДВ бр.70/2005г.; – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
   2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
    • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ – 80 dB
  2. Химични агенти /фактори /във въздуха на работната среда:

   • прах – респирабилна фракция и инхалабилна фракция
   • токсични вещества

   Прочети още

   Вредни химични фактори са вещества които попадат в човешкия организъм и предизвикват химични реакции, поразяващи здравето и живота на работещите.

   Производствен прах

   Това са суспендирани твърди частици във въздуха на работната среда. Промишлените прахове са моногенни аерозоли съставени от прахови частици с еднакви физико-химични свойства и хетерогенни съставени от частици с различни форми. Според веществения състав праховете се раделят на:

   1. Органични прахове
    • животински – коприна, вълна, костно брашно и др.
    • растителни – каучуков, памучни, ленени, тютюнев, брашно захар и др.
    • синтетични – фармацефтични препарати, багрила, пластмасови, перилни и др.
   2. Неорганични прахове
    • природни материали – руден, скален, каменовъглен, стъклен и др.
    • соли, основи, киселини – минерални торове, цимент и др.
    • изкуствени минерални влъкна – стъклена вата, шлакова вата, керамични влакна и др.
    • метали и метални оксиди – кондензационни аерозоли при заваряване, топене, леене и др.

   В зависимост от източника на прахообразуване:

   • От самия технологичен процес
   • От съседни производствени дейности, свързани с отделяне на прах или не добро хигиенно потдържане

   От хигиенно значение е концентрацията в дихателната зона на работника. Обект на нормиране е средносменната концентрация на вдишания прах в дихателната зона на работника.

   Токсични вещества

   Това са химични вещества, които при производствени условия могат да въздействат върху организма на човека, да предизвикат промяна на физиологичното му равновесие и да причинят болестно състояние. В зависимост от технологичния процес те могат да бъдат междинни, крайни и отпадъчни продукти в производствения процес. Постъпването им в човешкия организъм може да стане чрез вдишване или през кожата. В зависимост от кумулативните/натрупващи/ свойства, токсичните вещества могат да бъдат разделени на две групи. Едната група имат свойството да се задържат в организма в различна степен, а другата да проявяват склоност към сумиране на ефекта на токсичното им действие. Най – честите депа на токсичните вещества са костите, черния дроб, бъбреците и др. Токсичните вещества предизвикват и значителни увреждания на кръвта. Те са в зависимост от вид и кинетиката на токсичния агент, от интензивността и продължителността на действието му както и от индивидуалната особеност на организма.

   За предпазване от вредното въздействие на праха и токсичните вещества върху работника са утвърдени хигиенни норми съгласно:

   Наредба №13/ДВ бр. 8/2004г.; – за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
    • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ ХИГИЕННИ НОРМИ
    • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 3 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА В НОРМА
 2. Контрол / измерване/ на електробезопасност – електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

  Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

  • импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
  • съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
  • съпротивление на защитни заземителни инсталации
  • съпротивление на изолация
  • контрол на защитни прекъсвачи

  Прочети още

  Опасноста при работа с електрически съоръжения е от:

  • удар от електрически ток
  • термични травми / изгаряния
  • пожари и експлозии

  Най – често срещаната причина за злополуки е от удар от електрически ток. Човек може да получи удар от електрически ток, когато:

  – стане част от електрическата верига /индиректен допир/ – това най-често може да стане, ако липсва защитен проводник т.е. съоръжението е незанулено. Тогава, вместо през защитния проводник, електрическия ток ще премине през тялото му.

  Докосне части, които се намират под опасно напрежение – могат да бъдат кабели и проводници с нарушена изолация или елементи на електрическите съоръжения, станали достъпни поради счупени или липсващи капаци или отворен корпус.

  Защитата от индиректен допир с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на части, които нормално не се намират под напрежение са:

  Заземяване – създаване на електрическа връзка на част от електрическата уредба/ електрическо табло, машина/ със заземител.

  Зануляване – свързване на тоководещите части които нормално не са под напрежение с нулевия проводник на електрическата мрежа.
  В зависимост от типа на защитата е определен максимално допустим импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, който гарантира изключване на опасния участък за безопасно време. За да е ефективно зануляването, измерения импеданс трябва да е по-малък от допустимия. За гарантиране ефективността на зануляването импедансът „фаза-защитен проводник” се измерва периодично.
  Защитно изключване – автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специални защитни прекъсвачи /дефектно- токова защита/ при поява на опасно напрежение или ток на утечка. Този вид защита действа с по – голяма сигурност на изключване при по-високи стойности на импеданса на контура „фаза-защитен проводник” и преходното заземление /като то не трябва да е по-голямо от отношението на допирното напрежение и номиналния ток на задействане на прекъсвача/.

  За да се осигури ефективна работа на всяка защитата е необходимо периодично да се извършва измерване съгласно:

  Наредба № 16-116 от 2008 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн.ДВ,бр.26/2008).

  Наредба №3 – 2004/ДВ бр. 90 и 91/2004г., – за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

  Наредба №8 – 2004/ДВ бр. 6/2005г. – за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
   • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 5 ГОД. ЗА ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК /АКО С ВЪТРЕШНО ФИРМЕН ДОКУМЕНТ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН ПО КЪС СРОК/
   • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА
 3. Контрол / измерване/ на Климатични и Вентилационни инсталации

  Прочети още

  Системите за вентилация и климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми. Приложението им в промишленото, общественото строителство се определя от изискванията на комфорта и технологията. Докато при функционирането им в повечето сгради се допуска компромиси по отношение на поддържаната от тях въздушна среда, за редица производства като електроника, текстил, и др. това е свързано с качество на продукцията. В тези случаи системите са част от технологичните съоръжения, без които е невъзможно да се реализира ефективни технологии.

  Вентилация – представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижноста на въздуха. В помещението или работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на работещите и на протичащия технологичен процес. Чрез вентилация се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация /ПДК/.

  Климатизация – съвкупност от мероприятия, чрез които на обслужваното помещение се осигурява: подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация, автоматично регулиране на температурата и влажноста на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване.

  Задачата на вентилацията и климатизацията е да поддържа параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологични изисквания, чрез създаване на ефективни и икономични вентилационни системи.

  Наредба №15, ДВ бр.68/2005г.; – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

  Постановление № 264 от 9 ноември 2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ИНСТАЛАЦИЯТА И ПРИ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН
  3. ПРИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ КОНТРОЛ – КОНТРОЛИРАЩ ОРГАН Е РИОКОЗ – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.
 4. Контрол / измерване/ на Електромагнитни полета

  Прочети още

  Това са електрически, магнитни или електромагнитни лъчения с неблагоприятно въздействие върху здравето и безопасността на работещите. Електромагнитното лъчение се характеризира с честота на вълната, интензитет на електричното поле, интензитет на магнитно поле, плътност на мощност. В зависимост от честотата електромагнитните лъчения се разделят на:

  • електромагнитни полета с промишлена честота – среща се в енергетиката около високоволтовите електропроводни линии, в подстанциите за високо напрежение и др.
  • радиочестотни електромагнитни полета в диапазон 0.06 до 300 MHz
  • електромагнитни полета в микровълновия диапазон 300 до 300 000 MHz

  Всички нейонизиращи лъчения, превишаващи санитарно-хигиенните норми, оказват неблагоприятно влияние върху здравето на човека, особено върху сърдечно-съдовата, нервната и половата система.

  Работодателя не трябва да допуска интензитетите на полетата и лъченията на работните места да превишават максимално сопустимите стойности. Ако това е неизбежно, времето на пребиваване на работещите в такива условия трябва да бъде ограничено до установеното.

  Нормативните документи определящи санитарно-хигиенни норми:

  Наредба №7/ДВ бр.88/1999г., Изм. ДВ бр.48/2001г; – за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

  Наредба №9/ДВ бр. 46/1994г., – за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

  Наредба №2/ДВ бр. 15/2007г., – за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

  Наредба №24/ ДВ бр. 95/2003г., – за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 2 ГОД .
 5. Контрол / измерване/ на Вибрации

  • предавани на цялото тяло
  • предавани по системата “ръка-рамо”

  Прочети още

  Вибрациите като физично понятие са колебание на материална точка или механична система около едно равновесно положение. От физиологичен аспект вибрациите се разглеждат като трептене, при което се предава механична енергия върху човешкото тяло от страна на вибриращ източник.

  Основните физични параметри, които съгласно международните и наши стандарти са възприети за хигиенна характеристика на вибразиите, са: амплитуда на преместването и виброускорение. Друг важен показател за оценката на здравния риск е времето и характерът на експозицията – обща продължителност на въздеиствието през работната смяна.

  Според начина, по който се предават на човека, вибрациите биват:

  • Общи – предават се посредством опорните повърхнини на тялото на седящия или стоящия човек.
  • Локални – предават се посредством ръцете на работещия

  Въздействие на вибрациите върху човешкия организъм: Тъканите и органите реагират в зависимост от честотата на вибрациите. Нискочестотните вибрации засягат предимно опорно –двигателния апарат, но пропагират и в по-отдалечените тъкани. Високочестотните вибрации засягат сетивността и предизвикват ранни промени в съдовата система. При възникване на резонанс, т.е. при съвпадение на честотата им с тази на тялото, вибрирането на тъканите и органите се усилва и може да предизвика спиране на дейността им.

  При измерването на вибрациите се отчита виброускорението в трите оси спрямо положението на човешкото тяло.

  Хигиенните норми за вибрациите са дадени в:

  Наредба № 3 ДВ бр. 40/2005 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

Съблюдава се спазването на всички нормативни документи

?>