Орган за контрол "ФРС" от вид "C"

Звено Орган за контрол „Фактори на работната среда“ от вид „C“

Акредитиран Орган за контрол / измерване/
„Фактори на работната среда“ от вид „С“ при „Медико“ ЕООД.

Сертификат за акредитация:
БСА Рег. № 100 ОКС
Валиден до 31.12.2014 г.

Акредитиран Орган за контрол/ измерване/ „Фактори на работната среда“
от вид „С“ при „Медико“ ЕООД.

Сертификат за акредитация:
БСА Рег. № 100 ОКС
от 27.06.2003 г.

 1. Извършва контрол /измерване/ на факторите на работна и битова среда.

  1. Физични фактори на работната среда:

   • микроклимат — температура, относителна влажност и скорост на въздуха
   • осветеност
   • шум в работна, битова и околна среда – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звуково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, средно седмично ниво на експозиция на шум, дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво

   Прочети още

   Микроклимат на работна среда

   Производственият микроклимат представлява комплексното въздействие на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха. Той е един от основните физични фактори на работната среда, който често в практиката се подценява и пренебрегва. Характеризиращите го параметри /температура на въздуха, инфрачервена радиация, влажност и скорост на движение на въздуха/, макар и разнородни от физическия аспект, се обединяват от комплексното въздействие, което оказват върху процесите на терморегулацията на човешкия организъм. Трудовата дейност невинаги е свързана с наличието на един или няколко други вредни фактори, но при всички случаи тя се извършва при определени метеорологични условия, които са универсални и постоянно действащ елемент на условията на труд. Специфична особеност на производствения микроклимат е неговата биполярност т.е. възможността му да се отклонява от приетите норми в посока на прегряване или преохлаждане.

   Видове производствен микроклимат

   • с висока температура на въздуха и прегряващи условия на работа – продължителната работа води до различни смущения и отклонения в организма, като промени в: промени в температурата на тялото, водно-солевия баланс на организма, сърдечно съдовата система и др. При крайно неблагоприятни прегряващи условия може да се получи топлинна хипертемия с нейната тежка форма – топлинен удар.
   • с ниска температура на въздуха и охлаждащи условия – неблагоприятното студово натоварване довежда до смущения в кръвообращението, измръзване на крайниците и др.
   • с интензивна топлинна радиация – при наличие на интензивна топлинна /инфрачервена/ радиация, като водещ елемент на микро-климатичните условия, е възможно настъпването на слънчев удар.
   • със силни въздушни течения

   Всички тези особености поставят производствения микроклимат на особено място между останалите фактори на работната среда.

   Хигиенните норми за параметрите на микроклимата са задължителни за работните места и работните зони на всички фирми от всички отрасли на производството и обслужващата сфера, без подземни рудници, животновъдни ферми, помещения за съхраняване на селскостопанска продукция, хладилни помещения. Хигиенните норми са дадени в следните нормативни актове и стандарти.

   БДС 14776 – Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.
   Наредба № 26, ДВ бр.103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни
   Наредба №9/ДВ бр. 46/1994г., – за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
   Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/ ДВ бр.88/1999 г

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
   2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ Е ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

   Осветеност

   Често на фона на другите фактори на работната среда, създаващи сериозен риск за здравето на работещите /шум, вибрации, химични агенти във въздуха/, на осветлението се отделя незаслужено малко внимание. Доброто осветление влияе благотворно на зрителните характеристики, на вниманието на работещите, на тяхното здраве.

   Осветлението се характеризира с количествени и качествени показатели. Количествени са осветеност и яркост на повърхностите в помещението, а качествените са равномерност, заслепяване, пулсации, цветопредаване и др. Достатъчното като количество и доброто като качество производствено осветление има пряко отношение към:

   1. Безопасността при работа – доброто осветление намалява риска от злополуки от всякакъв характер /допир до движещи се предмети, неразличаване на предупредителни знаци и др./.
    По-бързата реакция на работещия в критична ситуация зависи от достатъчното осветление не само поради улеснено виждане, но и поради повишаване на вниманието на човека при високи нива на осветеност.
   2. Производителността на труда
    • достатъчно високи нива на осветеност подобряват всички зрителни характеристики, а това повишава производителността на труда.
    • с повишаване на осветеността пропорционално се намаляват грешките при работа и бракът в производството.
   3. Здравето при работа – доброто осветление намалява
    • напрежението в очите и предотвратява увреждането им
    • възникването на зрителна умора и влошаване на зрението
    • появата на обща умора, преумора и главоболие.

   Нормативни документи:

   Наредба №049/ДВ бр. 7/1976г.; – за изкуствено осветление на сградите.

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
   2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА– ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.

   Шум

   По своето хигиенно значение шумът е на едно от първите места сред неблагоприятно действащите физични фактори. За хигиената практика шума се определя като „всеки нежелан, неприятен и дразнещ звук, който не само може да увреди здравето, но също така да смути отдиха, да доведе до намалена работоспособност и да пречи на трудовата дейност”. В резултат на продължително действие на шума се уврежда преди всичко слуховия анализатор /пряко действие/, но също така той действа и на целия организъм /непряко въздействие/.

   Допустимите нива на шум са установени в:

   1. Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
   2. Наредба №6/ДВ бр.70/2005г.; – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
   2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
    • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ – 80 dB
  2. Химични агенти /фактори /във въздуха на работната среда:

   • прах – респирабилна фракция и инхалабилна фракция
   • токсични вещества

   Прочети още

   Вредни химични фактори са вещества които попадат в човешкия организъм и предизвикват химични реакции, поразяващи здравето и живота на работещите.

   Производствен прах

   Това са суспендирани твърди частици във въздуха на работната среда. Промишлените прахове са моногенни аерозоли съставени от прахови частици с еднакви физико-химични свойства и хетерогенни съставени от частици с различни форми. Според веществения състав праховете се раделят на:

   1. Органични прахове
    • животински – коприна, вълна, костно брашно и др.
    • растителни – каучуков, памучни, ленени, тютюнев, брашно захар и др.
    • синтетични – фармацефтични препарати, багрила, пластмасови, перилни и др.
   2. Неорганични прахове
    • природни материали – руден, скален, каменовъглен, стъклен и др.
    • соли, основи, киселини – минерални торове, цимент и др.
    • изкуствени минерални влъкна – стъклена вата, шлакова вата, керамични влакна и др.
    • метали и метални оксиди – кондензационни аерозоли при заваряване, топене, леене и др.

   В зависимост от източника на прахообразуване:

   • От самия технологичен процес
   • От съседни производствени дейности, свързани с отделяне на прах или не добро хигиенно потдържане

   От хигиенно значение е концентрацията в дихателната зона на работника. Обект на нормиране е средносменната концентрация на вдишания прах в дихателната зона на работника.

   Токсични вещества

   Това са химични вещества, които при производствени условия могат да въздействат върху организма на човека, да предизвикат промяна на физиологичното му равновесие и да причинят болестно състояние. В зависимост от технологичния процес те могат да бъдат междинни, крайни и отпадъчни продукти в производствения процес. Постъпването им в човешкия организъм може да стане чрез вдишване или през кожата. В зависимост от кумулативните/натрупващи/ свойства, токсичните вещества могат да бъдат разделени на две групи. Едната група имат свойството да се задържат в организма в различна степен, а другата да проявяват склоност към сумиране на ефекта на токсичното им действие. Най – честите депа на токсичните вещества са костите, черния дроб, бъбреците и др. Токсичните вещества предизвикват и значителни увреждания на кръвта. Те са в зависимост от вид и кинетиката на токсичния агент, от интензивността и продължителността на действието му както и от индивидуалната особеност на организма.

   За предпазване от вредното въздействие на праха и токсичните вещества върху работника са утвърдени хигиенни норми съгласно:

   Наредба №13/ДВ бр. 8/2004г.; – за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

   Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
    • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ ХИГИЕННИ НОРМИ
    • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 3 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА В НОРМА
 2. Контрол / измерване/ на електробезопасност – електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

  Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

  • импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
  • съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
  • съпротивление на защитни заземителни инсталации
  • съпротивление на изолация
  • контрол на защитни прекъсвачи

  Прочети още

  Опасноста при работа с електрически съоръжения е от:

  • удар от електрически ток
  • термични травми / изгаряния
  • пожари и експлозии

  Най – често срещаната причина за злополуки е от удар от електрически ток. Човек може да получи удар от електрически ток, когато:

  – стане част от електрическата верига /индиректен допир/ – това най-често може да стане, ако липсва защитен проводник т.е. съоръжението е незанулено. Тогава, вместо през защитния проводник, електрическия ток ще премине през тялото му.

  Докосне части, които се намират под опасно напрежение – могат да бъдат кабели и проводници с нарушена изолация или елементи на електрическите съоръжения, станали достъпни поради счупени или липсващи капаци или отворен корпус.

  Защитата от индиректен допир с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на части, които нормално не се намират под напрежение са:

  Заземяване – създаване на електрическа връзка на част от електрическата уредба/ електрическо табло, машина/ със заземител.

  Зануляване – свързване на тоководещите части които нормално не са под напрежение с нулевия проводник на електрическата мрежа.
  В зависимост от типа на защитата е определен максимално допустим импеданс на контура „фаза-защитен проводник”, който гарантира изключване на опасния участък за безопасно време. За да е ефективно зануляването, измерения импеданс трябва да е по-малък от допустимия. За гарантиране ефективността на зануляването импедансът „фаза-защитен проводник” се измерва периодично.
  Защитно изключване – автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специални защитни прекъсвачи /дефектно- токова защита/ при поява на опасно напрежение или ток на утечка. Този вид защита действа с по – голяма сигурност на изключване при по-високи стойности на импеданса на контура „фаза-защитен проводник” и преходното заземление /като то не трябва да е по-голямо от отношението на допирното напрежение и номиналния ток на задействане на прекъсвача/.

  За да се осигури ефективна работа на всяка защитата е необходимо периодично да се извършва измерване съгласно:

  Наредба № 16-116 от 2008 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн.ДВ,бр.26/2008).

  Наредба №3 – 2004/ДВ бр. 90 и 91/2004г., – за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

  Наредба №8 – 2004/ДВ бр. 6/2005г. – за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
   • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 5 ГОД. ЗА ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК /АКО С ВЪТРЕШНО ФИРМЕН ДОКУМЕНТ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН ПО КЪС СРОК/
   • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА
 3. Контрол / измерване/ на Климатични и Вентилационни инсталации

  Прочети още

  Системите за вентилация и климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми. Приложението им в промишленото, общественото строителство се определя от изискванията на комфорта и технологията. Докато при функционирането им в повечето сгради се допуска компромиси по отношение на поддържаната от тях въздушна среда, за редица производства като електроника, текстил, и др. това е свързано с качество на продукцията. В тези случаи системите са част от технологичните съоръжения, без които е невъзможно да се реализира ефективни технологии.

  Вентилация – представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижноста на въздуха. В помещението или работната зона постъпва пресен въздух с дебит, който е достатъчен да задоволи потребностите на работещите и на протичащия технологичен процес. Чрез вентилация се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари и прах с над пределно допустимата концентрация /ПДК/.

  Климатизация – съвкупност от мероприятия, чрез които на обслужваното помещение се осигурява: подаване на достатъчно количество външен въздух за вентилация, автоматично регулиране на температурата и влажноста на въздуха чрез нагряване, охлаждане, овлажняване или изсушаване.

  Задачата на вентилацията и климатизацията е да поддържа параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологични изисквания, чрез създаване на ефективни и икономични вентилационни системи.

  Наредба №15, ДВ бр.68/2005г.; – за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

  Постановление № 264 от 9 ноември 2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
  2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ИНСТАЛАЦИЯТА И ПРИ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН
  3. ПРИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ КОНТРОЛ – КОНТРОЛИРАЩ ОРГАН Е РИОКОЗ – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.
 4. Контрол / измерване/ на Електромагнитни полета

  Прочети още

  Това са електрически, магнитни или електромагнитни лъчения с неблагоприятно въздействие върху здравето и безопасността на работещите. Електромагнитното лъчение се характеризира с честота на вълната, интензитет на електричното поле, интензитет на магнитно поле, плътност на мощност. В зависимост от честотата електромагнитните лъчения се разделят на:

  • електромагнитни полета с промишлена честота – среща се в енергетиката около високоволтовите електропроводни линии, в подстанциите за високо напрежение и др.
  • радиочестотни електромагнитни полета в диапазон 0.06 до 300 MHz
  • електромагнитни полета в микровълновия диапазон 300 до 300 000 MHz

  Всички нейонизиращи лъчения, превишаващи санитарно-хигиенните норми, оказват неблагоприятно влияние върху здравето на човека, особено върху сърдечно-съдовата, нервната и половата система.

  Работодателя не трябва да допуска интензитетите на полетата и лъченията на работните места да превишават максимално сопустимите стойности. Ако това е неизбежно, времето на пребиваване на работещите в такива условия трябва да бъде ограничено до установеното.

  Нормативните документи определящи санитарно-хигиенни норми:

  Наредба №7/ДВ бр.88/1999г., Изм. ДВ бр.48/2001г; – за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

  Наредба №9/ДВ бр. 46/1994г., – за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

  Наредба №2/ДВ бр. 15/2007г., – за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

  Наредба №24/ ДВ бр. 95/2003г., – за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 2 ГОД .
 5. Контрол / измерване/ на Вибрации

  • предавани на цялото тяло
  • предавани по системата „ръка-рамо“

  Прочети още

  Вибрациите като физично понятие са колебание на материална точка или механична система около едно равновесно положение. От физиологичен аспект вибрациите се разглеждат като трептене, при което се предава механична енергия върху човешкото тяло от страна на вибриращ източник.

  Основните физични параметри, които съгласно международните и наши стандарти са възприети за хигиенна характеристика на вибразиите, са: амплитуда на преместването и виброускорение. Друг важен показател за оценката на здравния риск е времето и характерът на експозицията – обща продължителност на въздеиствието през работната смяна.

  Според начина, по който се предават на човека, вибрациите биват:

  • Общи – предават се посредством опорните повърхнини на тялото на седящия или стоящия човек.
  • Локални – предават се посредством ръцете на работещия

  Въздействие на вибрациите върху човешкия организъм: Тъканите и органите реагират в зависимост от честотата на вибрациите. Нискочестотните вибрации засягат предимно опорно –двигателния апарат, но пропагират и в по-отдалечените тъкани. Високочестотните вибрации засягат сетивността и предизвикват ранни промени в съдовата система. При възникване на резонанс, т.е. при съвпадение на честотата им с тази на тялото, вибрирането на тъканите и органите се усилва и може да предизвика спиране на дейността им.

  При измерването на вибрациите се отчита виброускорението в трите оси спрямо положението на човешкото тяло.

  Хигиенните норми за вибрациите са дадени в:

  Наредба № 3 ДВ бр. 40/2005 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

  Важно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ:

  1. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА.

Съблюдава се спазването на всички нормативни документи

Laboratory for control of factors of working environment -type „C“

Laboratory for control / measurement /
Factors of working environment -type „C“ in Mediko Ltd.

Accreditation Certificate:
Executive Agency “Bulgarian Accreditation Service”
/BAS/ Reg. № 100,
from 27.06.2003
valid until 31.12.2014

 1. Control / measurement / factor working and living environment

  1. Physical work environment factors:

   • microclimate – temperature, relative humidity and air velocity
   • Illuminance
   • noise at work, home and environment – noise, equivalent noise level, peak level of sound pressure level of daily exposure to noise, average weekly level of exposure to noise at day, evening and night at level

   read more about physical work environment factors

   Microclimate of the environment

   The microclimate in the production is a complex microclimate effects of temperature, humidity and velocity of air movement. It is one of the main physical work environment factors, which in practice is often underestimated and overlooked. Characteristic parameters / temperature, infrared radiation, humidity and velocity of the air /, although heterogeneous from the physical aspect are combined of the complex impacts of the processes of thermoregulation of the human body. Employment is not always associated with the presence of one or more other harmful factors, but in any case it is done under certain weather conditions, which are universal and permanent feature of the working conditions. Specific feature of the production microclimate is its bipolarity i.e. ability to deviate from accepted norms in the direction of overheating or overcooling.

   Types of microclimate in the production

   • high temperatures and overheating conditions of employment – long work leads to various disorders and abnormal body changes as: changes in body temperature, fluid and electrolyte balance of body, cardiovascular system and others. In extremely adverse conditions, overheating can occur with its heat hipertemiya severe – heat stroke.
   • low air temperature and cooling conditions – н- bad cold-load leads to disturbances in blood circulation, frostbite of the extremities, etc..
   • intensive heat radiation – in the presence of intense heat / infrared / radiation, as the leading element of the microclimatic conditions, possible occurrence of sunstroke.
   • with strong air currents

   All these features put microclimate in production on special place among the other factors in the workplace

   Hygiene standards for the microclimate parameters are required for workplaces and work areas for all businesses from all sectors of manufacturing and service sector, without underground mining, livestock farms, facilities for storing agricultural produce, refrigerated rooms. Hygiene standards are given in the following regulations and standards.

   Bulgarian Institute for Standardization (BDS) 14776 – Protection of Labor. Workplaces in manufacturing facilities. Sanitary standards for temperature, relative humidity, air velocity and thermal radiation.

   Ordinance № 26 – SG 103/2008 for structure and operation of nurseries and children’s kitchens

   Ordinance № 9/SG 46/1994 – Health and hygiene requirements for the use of computers in education and extracurricular activities of students.

   Ordinance 7/23.09.1999 -on the minimum health and safety of workplaces and the use of working equipment / SG 88/1999

   Important!!! Measurement of the microclimate is necessary:

   1. Upon putting into exploitation of new residential and industrial buildings – requires by a Supervisory Companies to legitimize subjects
   2. It is an inseparable part of risk assessment at work – controlled by the Labour Inspectorate

   Illuminance

   Often compared to other factors in the workplace, posing a serious health risk to employees / noise, vibration, chemical agents in the air / lighting is given undeservedly little attention. Good lighting has beneficial effects to the visual characteristics of the attention of workers, their health.

   Lighting is characterized by quantitative and qualitative indicators. Quantities are Illuminance and brightness of surfaces in the room, and quality are uniformity, glare, ripple, rendering, etc.. Sufficient quantity and proper quality production lighting is directly related to:

   1. Safety at work good lighting reduces the risk of accidents of any nature / contact with moving objects, distinguishing of warning signs, etc.. /.The faster reaction of the worker in an emergency depends on adequate lighting not only facilitated by vision, but also because awareness of people with high levels of illumination.
   2. Labour productivity
    • sufficiently high light levels all improved visual characteristics, and this increases productivity.
    • with an increase in Illuminance proportionally reduced the errors at work
   3. Health at work – good lighting reduces:
    • eye strain and prevents damage to their
    • emergence of visual fatigue and deterioration of vision
    • onset of fatigue, exhaustion and headaches.

   Normative documents:

   Ordinance № 049/SG issue 7/1976- Artificial lighting of buildings.

   Important!!! Control of illumination is required:

   1. Upon putting into exploitation of new residential and industrial buildings – requires by a Supervisory Companies to legitimize subjects
   2. It is an inseparable part of risk assessment at work – controlled by the Labour Inspectorate. Validity of protocol – 1 years

   Шум

   По своето хигиенно значение шумът е на едно от първите места сред неблагоприятно действащите физични фактори. За хигиената практика шума се определя като „всеки нежелан, неприятен и дразнещ звук, който не само може да увреди здравето, но също така да смути отдиха, да доведе до намалена работоспособност и да пречи на трудовата дейност”. В резултат на продължително действие на шума се уврежда преди всичко слуховия анализатор /пряко действие/, но също така той действа и на целия организъм /непряко въздействие/.

   Допустимите нива на шум са установени в:

   1. Наредба №6 /ДВ бр. 58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
   2. Наредба №6/ДВ бр.70/2005г.; – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

   Варжно!!! НЕОБХОДИМО Е ИЗВЪРШВАНЕТО МУ:

   1. ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ЖИЛИЩНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ – ИЗИСКВА СЕ ОТ НАДЗОРНИ ФИРМИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТ
   2. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ СА ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПО РАБОТНИ МЕСТА – КОНТРОЛИРА СЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
    • ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД. ЗА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИ МЕСТА НАД ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ – 80 dB
  2. Chemical Agents /factors/ air of the working environment:

   • dust in the production
   • toxic substances

   read more about chemical agents of the working environment

   Harmful chemicals are substances falling within the human body and cause chemical reactions threatening life and health of workers.

   Dust in the production

   These are solid particles suspended in the air of the working environment. Industrial dust are aerosols composed of particles with identical physicochemical properties and consist of heterogeneous particles with different shapes. According to the material composition of the dust are:

   1. Organic dusts
    • animal – silk, wool, bone meal and others.
    • plant – rubber, cotton, flax, tobacco, flour, sugar, etc..
    • synthetic – pharmaceutical preparations, dyes, plastics, detergents, etc..
   2. Inorganic dusts
    • natural materials – rock, coal, glass and others.
    • alkalis, acids – fertilizers, cement and others.
    • glass wool, stone wool, ceramic fibers, etc..
    • metals and metal oxides

   Depending on the source of the dust:

   • From the technological process
   • From adjacent industrial activities related to the release of dust

   Importance of hygiene in the concentration worker’s breathing zone. Subject to control is average concentration of inhaled dust in the worker’s breathing zone.

   Toxic substances

   These are chemicals that are under production conditions can affect the human body to cause a shift in physiological balance and cause illness. Depending on the technological process, they may be intermediate and final waste products in the manufacturing process. Entering the human body can be through inhalation or through skin. Depending on the accumulating properties, toxic substances can be divided into two groups. One group tend to keep the body in varying degrees, the other to exhibit compulsive summation of toxic effects of their action Frequently landfills of toxic substances are bone, liver, kidney and others. Toxic substances and cause significant damage to the blood.

   To prevent harmful effects of dust and toxic substances on worker hygiene rules have been approved under:

   Ordinance № 13/SG issue 8/2004 – Protection of workers from risks related to exposure to chemical agents at work.

   Important!!! Inspection of chemical agents is necessary:

   1. INTEGRAL PART OF ARE THE RISK ASSESSMENT OF JOBS – controls by the labor inspectorate
    • VALIDITY OF PROTOCOL – 1 years for the measurement of workplaces OVER LIMIT hygiene standards
    • Validity of the Protocol 3 years – for the measurement of jobs in the NORM
 2. Control /measurement/ of electrical – electrical installations and equipment up to 1000 V.

  Electrical installation of up to 1000 V:

  • Impedance of „phase-protective wire“
  • Resistance of lightning protection systems
  • Resistance of protective earthing installations
  • Insulation resistance
  • Control circuit safety

  read more about electrical installations and equipment up to 1000 V

  The danger when working with electrical equipment is:

  • Electric shock
  • Thermal injuries / burns
  • Fires and explosions

  The most common cause of accidents is electric shock.

  Grounding – creating an electrical connection part of switchgears / panels, machine / by grounding.

  Clearance – connecting conductive parts which are not normally under pressure to neutral from the mains.

  Защитата от индиректен допир с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на части, които нормално не се намират под напрежение са:

  Заземяване – създаване на електрическа връзка на част от електрическата уредба/ електрическо табло, машина/ със заземител.

  Зануляване – свързване на тоководещите части които нормално не са под напрежение с нулевия проводник на електрическата мрежа.

  Depending on the type of protection is determined maximum allowable loop impedance of the „phase-protective conductor“ that ensures the exclusion of dangerous stretch of safe time. To be effective clearance, the measured impedance must be less than acceptable. To ensure effectiveness of earthing impedance „phase-protective conductor ‘is measured periodically.

  Protective shutdown – Automatic power-off voltage by special protective circuit breakers

  To ensure efficient operation of any protection is necessary to periodically perform measurements according to

  Ordinance № 16-116 of 2008

  Ordinance № 3 – 2004/SG issue 90 и 91/2004 – Structure of electrical equipments and electricity lines.

  Ordinance № 8 – 2004/SG 6/ 2005 – – For lightning protection of buildings, outdoor facilities and open spaces

  Important!!! Inspection of equipment and facilities up to 1000 V is necessary:

  1. In commissioning of new residential and industrial buildings to legitimize the subject
  2. INTEGRAL PART OF ARE THE RISK ASSESSMENT OF JOBS – controls by the labor inspectorate
   • Validity of the Protocol- 5 years for Phase-protective conductor / IF INTERNAL DOCUMENT COMPANY IS NOT DESIGNATED FOR SHORT TERM /
   • Validity of the Protocol- 1 years for Resistance of earthing and lightning protection
 3. Control / measurement / air conditioning and ventilation systems

  • air conditioning
  • ventilation systems

  read more about air conditioning and ventilation systems

  Ventilation and air conditioning are designed to maintain the parameters of microclimate in confined spaces. Their application in industrial, public works is determined by the requirements of comfort and technology. While functioning in most buildings compromises the maintenance of their air for a number of industries such as electronics, textiles, etc.. this is related to product quality.

  Ventilation a set of events by which to maintain cleanliness and air mobility. Ventilation is achieved through the place of residence of people to air environment contains no harmful gases, vapors and dust over the maximum permissible concentration.

  Air conditioning – a set of events by which a service room is provided: the submission of a sufficient quantity of outside air ventilation, automatic temperature and humidity of the air by heating, cooling, moistening or drying.

  Задачата на вентилацията и климатизацията е да поддържа параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологични изисквания, чрез създаване на ефективни и икономични вентилационни системи.

  Ordinance № 15 SG 68/2005 – Technical rules and standards for design, construction and operation of facilities and equipment for generation, transmission and distribution of heat.

  ПМС № 329 ДВ, бр.110/17.12.2004г.; – Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.

  Important!!! Control of ventilation is needed:

  1. In commissioning of new residential and industrial buildings – requires a Supervisory Companies to legitimize subject:
  2. INTEGRAL PART OF ARE THE RISK ASSESSMENT OF JOBS – controls by the labor inspectorate
  3. ПРИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ КОНТРОЛ – КОНТРОЛИРАЩ ОРГАН Е РИОКОЗ – ВАЛИДНОСТ НА ПРОТОКОЛИТЕ 1 ГОД.
 4. Control /measurement/ electromagnetic fields

  read more about electromagnetic fields

  These are electrical, magnetic or electromagnetic radiation adversely affect the health and safety. Electromagnetic radiation is characterized by wavelength, intensity electric field, magnetic field intensity, power density. Depending on the frequency of electromagnetic radiation is divided into:

  • electromagnetic fields at power frequency – occurs in some high-voltage power transmission lines in high voltage substations, etc..
  • frequency electromagnetic fields in the range 0.06 to 300 MHz
  • electromagnetic fields in the microwave range 300 to 300 000 MHz

  All notionizing radiation in excess of hygiene standards, adversely affect human health, especially cardiovascular, nervous and reproductive system

  Employer must not allow the intensities of radiation fields and jobs to exceed the maximum values sopustimite. If this is unavoidable, time of residence of workers in such conditions should be limited to the findings.

  Normative documents :

  Ordinance № 7/ SG 48/2001- minimum requirements for health and safety of workplaces and the use of working equipment.

  Ordinance № 9/SG 46/1994 – Health and hygiene requirements for the use of computers in education and extracurricular activities of students.

  Наредба №2/ДВ бр. 15/2007г., – за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

  Ordinance № 2/SG 15/2007 – Health requirements for computer and internet facilities for public use Ordinance № 24 / SG 95/2003

  Important!!! Control /measurement/ electromagnetic fields is needed:

  1. INTEGRAL PART OF ARE THE RISK ASSESSMENT OF JOBS – controls by the labor inspectorate – the Protocol’s validity 2 years.
 5. Control / measurement / Vibration

  • whole-body
  • passed on „hand-arm“

  read more about vibration

  Vibration as a physical concept are material point of hesitation or mechanical system around a steady position. From the physiological aspect of vibration is considered jitter, in which mechanical energy is transmitted to the human body by the vibrating source.

  The main physical parameters which according to international and our standards are adopted for the hygienic characteristics of vibraziite, are: amplitude and acceleration.

  Under way is transmitted to humans, vibrations are:

  • General – are transmitted through the surface of the body of the person sit or stand.
  • Local – are transmitted through the hands of the worker
   Effects of vibration on the human body: tissues and organs react depending on the frequency of vibration.

  Effects of vibration on the human body Тъканите и органите реагират в зависимост от честотата на вибрациите. Нискочестотните вибрации засягат предимно опорно –двигателния апарат, но пропагират и в по-отдалечените тъкани. Високочестотните вибрации засягат сетивността и предизвикват ранни промени в съдовата система. При възникване на резонанс, т.е. при съвпадение на честотата им с тази на тялото, вибрирането на тъканите и органите се усилва и може да предизвика спиране на дейността им.

  When measuring the vibrations into account the acceleration in three axes to position the human body.

  Hygiene standards for vibration are given in:

  Ordinance № 3 SG 40/2005 on minimum requirements for ensuring health and safety of workers from the risks related to exposure to vibration

  Important!!! It is necessary to peroform them

  1. INTEGRAL PART OF ARE THE RISK ASSESSMENT OF JOBS – controlled by the Labour Inspectorate.

Съблюдава се спазването на всички нормативни документи