Служба по трудова медицина

„МЕДИКО“ ЕООД – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Службата по трудова медицина при „МЕДИКО“ ЕООД е създадена през 2000г.

„МЕДИКО“ ЕООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с
Удостоверение №168 от 28.11.2000г. на МЗ, пререгистрирано с Удостоверение за промяна на регистрация №190-2/28.01.2009 г.

Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

Клиентите на дружеството са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

Основните функции на Службата по трудова медицина /СТМ/ при „Медико“ ЕООД са:

  • Изготвяне на оценка на риска за безопасността и здравето на работещите по работни места.
  • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
  • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
  • Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124 от 1997 г./ и НАРЕДБА № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

изтегли кратко представяне на МЕДИКО в PDF формат

“MEDIKO“ LTD. – Occupational Health Service

“MEDIKO” Ltd. was established in 28.11.2000 with Certificate № 168 by the Ministry of Health, re-registered with Certificate № 190–2/28.01.2009

The main activity of the company is consulting and support employers to implement preventive approaches to ensuring healthy and safe working conditions and introducing the principle of continuous improvement of the management of health and safety.

The company team consists of highly qualified consultants with relevant Theoretical training and practice.

Customers of the company are companies from various sectors of the economy and structures of public administration.

The activities of the Occupational Health Service are regulated under the Art.25 healthy and safe working conditions and Ordinance № 3 of 25.01.2008 for the terms and conditions for activity of the Occupational Health Services / SG 14/12.02.2008 /.

The main functions of the Occupational Health Service MEDIKO Ltd. are:

  • Preparation of risk assessment for safety and health of workers in their workplaces.
  • Development of measures for avoiding and reduction of risks to health and safety of employees in the workplace.
  • Screening of employees state of health and its analyzing with respect to the working conditions.
  • Training of employees and persons in charge on the rules for protection of health and safety at work.
  • Develop and present employer of the necessary documents, instructions, forms and assessment regulations related to health and safety.

Occupational Health Service is available to employers to serve their employees in accordance with the requirements of the Health and Safety at Work / SG. 124/ 1997 / and Ordinance № 3/ 25.12.2008 on the terms and conditions for activity of the occupational health services.