“МЕДИКО” ЕООД – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Службата по трудова медицина при “МЕДИКО” ЕООД е създадена през 2000г.

“МЕДИКО” ЕООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с
Удостоверение №168 от 28.11.2000г. на МЗ, пререгистрирано с Удостоверение за промяна на регистрация №190-2/28.01.2009 г.

Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

Клиентите на дружеството са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

Основните функции на Службата по трудова медицина /СТМ/ при “Медико” ЕООД са:

  • Изготвяне на оценка на риска за безопасността и здравето на работещите по работни места.
  • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
  • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
  • Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124 от 1997 г./ и НАРЕДБА № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

изтегли кратко представяне на МЕДИКО в PDF формат

?>