Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние

Службите по трудова медицина извършват наблюдение,  анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи и ежегодно изготвят анализи на здравното състояние на работещите до 30 юли във връзка с конкретните условия  на труд, съгласно чл. 11 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г.  за условията и реда за  осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Анализът на здравното състояние на работниците и  служителите е от съществено значение за работодателя,  тъй като направените изводи помагат при определяне на приоритетите в дейността за оптимизиране параметрите на работната среда и трудовия процес и за обосноваване необходимостта от провеждане на медико-профилактични и оздравителни  мероприятия.

Цел на анализа

  • да се направи оценка на здравното състояние на работещите на база на данните от заболеваемостта с временна и трайна неработоспособност, трудовия травматизъм, професионалната заболеваемост и резултатите от прове дените периодични профилактични медицински прегледи през годината
  • да онагледи във възможно най-съкратен и достъпен за представяне и възприемане вид данните за честотата и продължителността на различни видове заболявания довели до временна неработоспособност;
  • да установи или отхвърли наличието на причинно-следствена връзка между заболеваемостта и условията на труд в предприятието;
  • да анализира и представи данни от проведените задължителни периодични медицински прегледи;
  • да обоснове продължаването на контрола на здравното състояние на работещите чрез редовно провеждане на профилактични медицински прегледи;

Чл. 287 КОДЕКСА НА ТРУДА (КТ)

Съгласно чл. 287 Кодекса на труда (КТ) всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Редът и условията на провеждането им са в зависимост от възрастта, характера на работата и условията на труд и са регламентирани чрез Наредба №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни
и периодични медицински прегледи на работниците. Раздел ІІ от Наредбата регламентира обхвата и периодиката на прегледите в общия случай, а Раздел ІІІ – специфичните изисквания за работа при вредни за здравето условия за труд, конкретизирани във връзка с професионалните рискове.

Задължителните периодични медицински прегледи на работещите се извършват с оглед диагностициране на ранни форми на заболявания и разкриване на рискови фактори за възникване на социално значими болести.

Не на последно място анализът дава препоръки за подобряване на здравословното състояние и организацията на работните места във връзка със здравословния начин на живот на служителите.

При възникване на въпроси относно здраве и безопасност, можете да се свържете с нас.
За екипа на „МЕДИКО“ ЕООД ще бъде удоволствие да Ви окаже съдействие.

Tags:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *