Новини

Подаване на годишна декларация по чл. 15

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че до 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 година за състоянието на условията на труд във фирмите.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място  / на хартиен и електронен носител / в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.

На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел „Административно обслужване” е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”.

В сайта на Главна дирекция „Инспекция по труда „  е отбелязано „ВАЖНО!!!   Без ЗБУТ + през 2015 г.”, това означава, че вече не се използва софтуера на Декларация от 2014г.

Декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014 г. ще се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Системата позволява:

–          Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

–          Разпечатване на попълнената декларация/уведомление – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.

При подаване на уведомление на място/подава се, ако няма промени в декларираните данни подадени през 2014г. – име на управителя, адреси на обекти, допълнително включени нови видове дейности, смяна на адрес по регистрация, код на икономическа дейност./ – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите бланката („Уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ“) да я разпечатате, подпишете, подпечатате и да я занесете или изпратите по поща или по куриер до дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0700 12 279 или 02 971 98 09

За да можем да Ви съдействаме и изготвим коректно Декларацията по чл.15 от ЗБУТ е необходимо да ни предоставите следната информация:

 Наименование на фирмата

 1. ЕИК
 2. Трите имена на управителя
 3. ЕГН на управителя
 4. Телефон
 5. Е-mail адрес
 6. Адрес по регистрация, задължително пощенски код!!
 7. Код по икономическа дейност!!! – основен и допълнителни
 8. Точен адрес на обекта/тите, задължително пощенски код!!!, лице за контакт на обекта / три имена и ЕГН/, e-mail адрес на обекта, телефон на лицето за контакт на обекта
 9. Големина на предприятието / брой наети по трудов договор лица / към дата 31.12.2014г/
 10. Брой мъже/ брой жени
 11. Лица над 55 години – брой
 12. Лица под 25 години – брой
 13. Лица наети по трудов договор граждани на чужди държави
 14. Лица с намалена трудоспособност – брой
 15. Лица по срочно правоотношение – брой
 16. Лица работещи на смени – брой
 17. Лица полагащи нощен труд – брой
 18. Брой лица по трудов договор на 8 часа, брой лица на 4 часа, брой лица на 6 часа, брой лица на 2 часа

 

Изпратете горепосочената информация на e-mail адрес  help@mediko.org  и ще получите декларацията попълена.

 

Не бихме могли да попълним Декларацията, ако липсва информация от изброените точки по-горе!

 

Имайте предвид, че «МЕДИКО» ЕООД няма право да подаде Декларацията от Ваше име, затова е необходимо да я подпишете с Вашия електронен подпис или да я разпечатите и подпишете, след което да я входирате в Инспекцията по труда.

?>