Новини

Електронен бюлетин януари 2017г. - трудоустрояване

Служба по трудова медицина „МЕДИКО“ EООД се ангажира да бъдете информирани за най-важните изисквания към настоящия момент, наближаващи и изтичащи срокове, настъпили промени по нормативна уредба, както и за правилното водене на вътрешнофирмената документация.

За тази цел създадохме ежемесечен бюлетин, който ще Ви уведомява за най-важното за Вашия бизнес през месеца, както и ще Ви запознава с много интересна и полезна информация.

Електронния бюлетин е наличен в pdf формат и може да бъде изтеглен от Електронен бюлетин 01-2017г.
Определяне на работни места за хора с увреждания и заболявания – срок 31 Януари 2017г.

Във връзка с изискванията на чл.315, ал. 1 от Кодекса на труда, чл.1 от Наредба № РД-07-1 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, (обн.Дв бр.13/14.02.2012 г.): „Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места подходящи за трудоустрояване в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност.”

Съгласно изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, (обн,ДВ,бр.81/2004г.,изм. и доп.) „От общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.

(2) Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места по ал. 1 и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.

Съгласно изискванията на чл.2, ал.1 от Наредбата за трудоустрояване: „Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове- представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина.”

(2) Комисията по трудоустрояване определя ежегодно, не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл.315 от Кодекса на труда. Списъкът на местата се съхранява в предприятието Преписи от него се изпращат в службата по трудова медицина и териториалните поделения на Агенцията по заетостта.

 

Задължително застраховане трудова злополука за 2017г.

Уведомяваме Ви, че съгласно ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016г. се определя Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017г.

Ако кода по икономическа дейност /КИД/ на Вашата компания попада в изброените в Приложението към заповедта, то сте задължени да застраховате Вашите служители.

 

При възникване на всякакви въпроси свързани със здраве и безопасност, можете да се свържете с нас.

За екипа на „МЕДИКО“ ЕООД ще бъде удоволствие да окаже съдействие.

?>