Трудова медицина

Трудова медицина

Какво е трудова медицина?

Трудовата медицина е наука за предвиждане, разпознаване, оценка,  контрол на условията на работното място, които могат да причинят вреда на работещите или заболяване. Всъщност “трудовата медицина” е и един от аспектите на превантивната медицина , като нейната цел е да се предотвратят професионалните болести и трудовите злополуки, както и управление на риска , оценка на риска и индустриална безопасност , тъй като тя се стреми да въведе и поддържа “безопасни” системи, процедури и методи, прилагани на работното място.
Тя използва мониторинг на работна/околната среда и аналитични методи за откриване на степента на излагане на опасности на работещите по време на трудовия процес. Използва инженерингови методи, трудовата практика за управление и други методи за контрол на потенциалните рискове за здравето.
Ефективното управление на безопасността на работещите и тяхното здраве е решаващ фактор за намаляване на степента и тежестта на трудовите злополуки и заболявания, както и свързаните с тях разходи.

Какво е Служба по трудова медицина?
Статутът, функциите и съставът на службите по трудова медицина е уреден нормативно в НАРЕДБА № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. В състава им се включват лекари, инженерни специалности, специалисти в областта на физиката, химията, психологията, ергономията, токсикологията, социалната медицина, правото, и други.
Министерството на здравеопазването води публичен регистър на службите по трудова медицина. Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.

Основни функции:

  • консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
  • извършват наблюдение и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите
  • участват в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа
  • разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила
  • разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика; организират и провеждат обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място; предоставят информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания; дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; участват в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; . подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд;