Обучение

Обучение

СТМ „Медико” ЕООД разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работа.

 1. Организира и провежда обучение на представителите на Комитетите/Групите по условия на труд – КУТ/ГУТ.
 2. Организира и провежда обучение на длъжностни лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа.
 3. Организира и провежда обучение на работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност
 4. Обучение на длъжностните лица по безопасност и здраве в строителството.
 5. Организира и провежда обучение на персонала по оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ на пострадали работещи.
 1. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ/ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД – КУТ/ГУТ.

  На участниците издава:

  1. Удостоверение на членове на КУТ/ГУТ, съгл. чл. 9 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – първоначално обучение на Комитетие/Групите по условия на труд.
  2. Удостоверение на членове на КУТ/ГУТ, съгл. чл. 12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно обучение на Комитетите/Групите по условия на труд.
 2. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

  На участниците издава:

  1. Удостоверения на длъжностните лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа, съгл. Чл. 6, ал. 1, т.2 и т. 3 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 3. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ съгласно:

  •  Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уреди, топлофикационни централи и електрически мрежи. (ДВ бр. 34 от 2004год., изм. и доп. Бр. 19 от 01/03/2005г.)
  • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V (ДВ бр.21 от 11/03/2005г.)

  ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ В ОФИСИТЕ НА МЕДИКО В СТРАНАТА В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ.

  ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МИНИМУМ 5 УЧАСТНИКА ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА ИЗБРАНО ОТ ВАС МЯСТО.

  На участниците се издават от следните видове:

  1. Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност при работа по електрообзавеждането, съгл. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
  2.  Удостоврение за придобита квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уреди, топлофикационни централи и електрически мрежи. (ДВ бр. 34 от 2004год., изм. и доп. Бр. 19 от 01/03/2005г.)
 4. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

  На участниците издава:

  1. Удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве при работа“, съгл. чл. 5, ал. 2 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
  2. Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгл. Чл. 3 от Наредба №3 на МТСП и чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 5. ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, САМОПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ РАБОТЕЩИ.

  На участниците се издава Протокол от проведеното обучение.

<

Training

„Mediko“ Ltd. develops and participates in the implementation of training programs for executives, workers and their representatives on the rules to ensure health and safety at works.

 1. Organizes and conducts training of representatives of the committees / groups on working conditions.
 2. Organize and conduct training for officials instructed on safety and health at work.
 3. Organize and conduct training for employees to acquire qualifying group on electrical safety
 4. Training of officials on safety and health in construction.
 5. Organizes and conducts training for staff in first pre-medical care, self-help and mutual aid to victims working.
 1. ORGANIZING AND CONDUCTING TRANING OF REPRESENTATIVES OF COMMITTEES / GROUPS WORKING CONDITIONS .

  Issue the participants:

  1. Certificate of members of the Committees/Groups on working conditions acc. Art. 9 of Directive № 4/03.11.1998 for the training of representatives in committees and groups at work in business and art. 6, paragraph 1, it.4 of Directive № RD-07-2 /16.12.2009 for the procedures for conducting periodic training and instruction for employees on the rules for ensuring healthy and safe working conditions – initial training of Committees/Groups on working conditions
  2. Certificate of members of the Committees/Groups on working conditionsacc. Art. 12 of Directive № 4/03.11.1998 for the training of representatives in committees and groups at work in business and art. 6, paragraph 1, it.4 of Directive № RD-07-2 /16.12.2009 for the procedures for conducting periodic training and instruction for employees on the rules for ensuring healthy and safe working conditions – annually training of Committees/Groups on working conditions
 2. ORGANIZE AND CONDUCT TRAINING OFFICIALS INSTRUCTED SAFETY AND HEALTH AT WORK

  Issue the participants

  1. Certificates of officials instructed on safety and health at work, , acc. Art. 6, paragraph 1, it.2,3 of Directive № RD-07-2 / 16.12.2009 for the procedures for conducting periodic training and instruction for employees on the rules for ensuring healthy and safe working conditions
 3. ORGANIZE AND CONDUCT TRAINING WORKING FOR ACQUISITION OF QUALIFICATIONS GROUP OF ELECTRICAL SAFETY

  Issue the participants:

  1. .Certificate of formal qualification group for electrical work on electrical equipment, accordance Rules for Safety and Health at Work on electrical equipment with voltage up to 1000 V.
 4. TRAINING OF OFFICIALS IN HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION

  Issue the participants:

  1. Certificate of „Coordinator for Safety and Health at Work“, , acc. Art. 5 par. 2 of Directive № 2 /22.03.2004 on minimum health and safety in carrying out construction work.
  2. Certificate of official health and safety in construction , acc. Art. 3 of Directive № 3 of the MLSP/ Ministry of Labour and Social Policy/ and art. 2, par. 2, item 4 of Directive № RD-07-2 MLSP/ 16.12.2009 for the procedures for conducting periodic training and instruction for employees on the rules for ensuring healthy and safe working conditions
 5. ORGANIZE AND COMDUCT TRAINING OF STAFF ON PRE-MEDICAL FIRST CARE, SELF-AND MUTUAL ASSISTANCE TO VICTIMS PEOPLE..

  We issue a protocol of participants in training.