Оценка на риска: Оценка на професионалните рискове и ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ ПО УСЛОВИЕ НА ТРУД

/Нар. № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – ДВ бр. 47/1999 г., ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г./

 1. Съставяне и предлагане на методика за оценка на работните места и професионалния риск, адаптирана за фирмата и всички, свързани с нея приложения и формуляри.
 2. Оглед на работните места и помещения.
 3. Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места.
 4. Конкретизиране на работните места и дейности, които ще бъдат обект на оценката.- списък на работещите по професии и участъци /цехове и отдели/- списък на работното оборудване по участъци /цехове и отдели/
 5. Класификация на работните места за по-нататъшни оценки на работните места/единици за наблюдение (РМ/Е). Справка за щатния и наличен персонал по РМ и професии. Попълване на анкетни карти.
 6. Анализ на технологията и структурата на фирмата.
 7. Събиране, класифициране и опис на наличната информация по здравословните и безопасни условия на труд. Начало на съставяне на досие на фирмата по състоянието на условията на труд. Класифициране на началната информация по РМ/Е.
 8. Изготвяне на помощни справки – анкетни карти за “фактори-опасности” за оценка на професионалния риск. Попълване на работен формуляр по методиката – идентифициране на опасностите по определените от КУТ единици – РМ.
 9. Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, вибрации, електромагнитни полета, прах, токсични вещества и други по работни места от акредитиран Орган за контрол „ФРС” от вида “С” при “Медико” ЕООД .
 10. Предоставяне на протоколи от извършения контрол на факторите на работната среда /шум, осветление, микроклимат, прах, токсични вещества и др./
 11. Определяне на работещите, изложени на опасности. Определяне на критичните групи.
 12. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 13. Оценка на риска и на въведените допълнителни мерки по управление и контрол на опасностите и рисковете в приоритетен ред.
 14. Привеждане в ред и проверка на събраната документация до момента.
  Обобщаване на материалите за цялата фирма:- съставяне на списък на проблемите за решаване и мерките

  – подреждане в приоритетен ред

  – обсъждане на списъка и проекта за план за действие в КУТ/ГУТ

 15. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска:- за подобряване условията на работната среда и трудовия процес- за здравето и безопасността при работа

  – препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители, бременни и инвалиди.Нар. № 8 ДВ бр. 44/1993 г., ДВ бр. 47/1990 г.

  – определяне на приоритетите

Нормативни документи:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ (Обн. ДВ бр. 124/1997 г.)

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ( ДВ бр. 47/21.05.1999 г.)

Наредба № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейност на службите по трудова медицина. /ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г./

ВАЖНО!!!

ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ИЗГОТВЕНОТО ДОСИЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

?>