Подпомагане на международни компании

Услуги в помощ на бъдещи инвеститори и чуждестранни компании в България

Служба по трудова медицина „МЕДИКО“ предоставя услуги в сферата на здраве и безопасност при работа повече от 12 години. Като организация с дългогодишен опит ние сме наясно с трудностите, пред които са изправени международните компании, решили да развиват дейност в България.

„МЕДИКО“ подпомага работодателя при прилагането на задължителите нормативни изисквания и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Същевременно се стремим да приложим вече установените вътрешни правила и норми на интернационални компании в техни бъдещи филиали в страната.

Ангажираме се да консултираме работодателя при възникване на казуси и бихме могли да окажем съдействие при имплементиране на международни стандарти.

Службата по трудова медицина при “МЕДИКО” ЕООД

  • Разполага с необходимата материално–техническа база и специалисти
  • Работи на територията на цялата страна
  • Извършва всички услуги свързани с прилагане на закона за здравословни и безопасни условия на труд
  • Предлага качество на услугите
  • Гарантира коректност и срочност при изпълнение на поетите задължения

Support services for prospective investors and foreign companies in Bulgaria

Occupational health service “MEDIKO” Ltd. provides services in the field of health and safety at work for more than 12 years. As an organization with extensive experience we are aware of the difficulties faced by international companies decided to operate in Bulgaria.

„MEDIKO” Ltd. assists international companies to apply legal requirements in conformity to the bulgarian law which ensure safe and healthy working conditions.

The company tries to implement the established internal standards, rules and norms of international companies in their future affiliates in the country.

We are committed to advise the employer in case studies and we could assist in the Implementation of ISO’s

Occupational Health Service “MEDIKO” Ltd.

  • has the necessary facilities, equipment and qualified specialists
  • works all over the country
  • performs all services related to the implementation of the law on health and safety at work
  • offers quality services
  • ensures propriety and timeliness in the execution of commitments