Пожарна безопасност

Служба по трудова медицина „МЕДИКО“ предлага противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обектите.

ДЕЙНОСТИ  ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ, ВКЛЮЧВАТ:

1. определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;

2. противопожарно обследване;

3. подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;

4. разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите;

4.1. планове за гасене на пожари и за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации;

4.2. заповеди, вътрешни правила, протоколи, планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБЗН в обекта и обучението по ПБ;

4.3. протоколи от извършени противопожарни обследвания и документи от осъществения пожарен контрол;

4.4. дневници и протоколи по чл. 40, ал. 5 и 6, удостоверяващи извършено обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 40, ал. 1;

5. информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;

6. провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

7. актуализиране на плановете, заповедите и инструкциите, касаещи пожарната безопасност, съгласно изискванията чл.8, чл.9 и чл.10 от Наредба № 1з-2377/15.09.2011 г. на МВР и МРРБ за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /ПНПБЕОДДВ. бр. 81/18.10.2011 г.

8. проиграване на плановете за действие на личния състав при пожар, аварии и този за евакуация, като се състави протокол, съгласно чл.8 от Наредба № 1з-2377/15.09.2011 г. на МВР и МРРБ за ПНПБЕО, ДВ. бр. 81/18.10.2011 г.

9. провеждане на обучение по пожарна безопасност