Профилактични медицински прегледи

<

Профилактични прегледи: Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Организиране и извършването на периодични профилактични медицински прегледи, съгласно Нар.№3 ДВ бр.16/1987г.

Извършване на профилактични медицински прегледи на работещите от медицински специалисти /терапевт с ЕКГ изследване, офталмолог, УНГ, невролог, лабораторни кръвни изследвания и други/, съобразени с оценката на риска по работни места

 • В специализирани медицински кабинети;
 • На територията на предприятието от екип от медицински специалисти

Представяне на работодателя на:

 1. Обобщен анализ за здравословното състояние на работещите въз основа на извършените профилактични медицински прегледи, чрез автоматизирана система за обработка на специфична медицинска информация /електронно здравно досие/.
 2. Издаване на заключения за пригодността на работещия да изпълнява дадената дейност въз основа на задължителния медицински преглед – съхранява се в трудовото досие на работещия.
 3. Насочване на работещия при откриване на здравен проблем по време на профилактичния медицински преглед към личния лекар или специализиран медицински кабинет за доуточняване на здравословното състояние.
 4. Издаване на лично здравно досие на хартиен носител за регистриране на резултатите от проведения профилактичен медицински преглед.
 5. Издаване на становища въз основа на ТЕЛК-ови решения за пригодността на работещия да изпълнява или не заеманата длъжност.

 

Съвместна работа на Службата по трудова медицина с медицински центрове и специалисти на територията на страната:

 1. гр. Габрово – ДКЦ „СИАС”
  ул. „Чумерна” №15а
  тел/факс 066/866 000
  тел/факс 066/866 100
 2. гр. София – „МДЦ Кристал“ АД
  ул. ”Осогово” № 55 – до метростанция „ОПЪЛЧЕНСКА“
  тел: (02)42 00 221, (02)42 00 220
  работно време – понеделник до петък от 8:30 до 18:00
 3. гр. София – “Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД
  бул. ”Княз Ал. Дондуков” № 79-81
  тел: 02/ 94 20 700
 4. гр. София – ДКЦ „ГУРГУЛЯТ”
  ул. ”Раковски” № 148Б
  тел: 02/91288, 981 0331
 5. гр. София – “Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД
  бул. ”Княз Ал. Дондуков” № 79-81
  тел: 02/ 94 20 700
 6. гр. Варна – „АМЦСМП ВАРНА МЕДИКА” ООД
  ул.” Ген. Цимерман” № 21 (до медицински институт)
  тел. 052/622 622
 7. гр. Варна „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ ВАРНА” ООД
  бул.” Република” № 15, Медицински комплекс „Младост”, ет.3, тяло Г; ,
  тел: 052 / 555 674
 8. гр. Бургас – МЦ „І БУРГАС” ЕООД
  ул. „Хан Крум” №28
  тел 056/840 605
 9. гр. Стара Загора – МЦ „СВЕТА АННА”
  бул.”Руски” №39 /нагоре от Родилното отделение в ляво/
  тел: 042/644 023; 0885 186 260
 10. гр. Пловдив – МЦ „Свети Врач” АД
  бул. „Христо Ботев” №81
  тел: 032/624 846; 0884 167 717
 11. гр. Плевен – MЦ „ДКЦ СИАС“ ЕООД
  ул. “Катя Попова” №2, ет.2, офис 8”
  тел: 064 / 805 008; 0882 / 025 076
 12. гр. Кърджали – МЦ „Авицена”
  Окръжна болница, ет. 2
  тел: 0361/645 47
 13. гр. Русе – MЦ „ДКЦ СИАС“ ЕООД
  ул. Стоян Заимов №2, бл. Теодора, вх. Г, ет. 3, офис. 16
  Галя Георгиева
  тел: 082/826 391
 14. гр. Хасково – ІІІ –та Поликлиника
  д-р Николай Колев
  тел: 038/665 501
 15. гр. Момчилград ул. „Стефан караджа” №1
  д-р Садъкова
  тел: 0887 314 090
 16. гр. Сливен – ДКЦ І
  ул. „Христо Ботев” №2 а, ет. 4, к-т 73
  тел: 0888/424 436
 17. гр. Шумен – МЦ І /Работническа болница до КТА „Мадара”/
  к-т 14, ет. 1
  тел: 054/6251, 0896/684 618
 18. гр. Враца
  д-р Николай Николов
  тел: 0888/ 429 905
 19. гр. Ямбол
  д-р Мантарева
  тел: 0887/ 703 831
 20. гр. В. Търново
  кв. Члаковци, ул. „Рада Войвода” №1 /Стария супер – Аптека „Илияна”/
  д-р Михайлова
  тел: 062/67 12 64
 21. гр. Крумовград – Поликлиника
  ул. „Христо Ботев” №2
  д-р Мустафов
  тел: 0888/873 192; 0878/873 192
 22. гр. Велинград – МЦ „Асклепий”
  ул. „Искра” №15
  д-р Дафова
  тел: 0359/ 52 561
 23. гр. Видин – МЦ „Биомед”
  ул. „Търговска” №2
  тел: 094/600 238
 24. гр. Карлово – МЦ „І Карлово”
  ул. „Сопотско шосе” №1
  тел: 0335/93 203
 25. гр. Самоков – МБАЛ – Самоков ЕООД
  ул. „Македония” №49
  тел: 0722/66 063
 26. гр. Първомай
  ул. “Васил Левски” №1 оптика „ МАКСОПТИК” /до пощата/
  д-р Попова
  Тел: 08881278020
  д-р Попов
  тел: 0888/ 445 578
 27. гр. Севлиево
  ул. „Христо Спиридонов” №3
  д-р Тютюнджиев
  тел: 0675/353 87
 28. гр. Севлиево
  ул. „Ал. Стамболийски” №3
  д-р Антова – офталмолог

МЕДИКО ЕООД работи съвместно с лаборатория СМДЛ РАМУС ООД / на територията на цялата страна /

 1. гр. София – ул.”Ангиста”24;
 2. гр. Габрово – ул.”Чумерна”15а;
 3. гр. Бургас – ж.к.”Зорница” , бл.4 вх.1 ет.1;
 4. гр. Кърджали – ул. „Славянска” 9, ет.2;
 5. гр. Благоевград -ул. ”Трети март” №42 ;
 6. гр. Плевен УЛ. „Сан Стефано” 13, офис 15;
 7. гр. Пловдив – УЛ. „Петко Войвода” 17 (автогара „Родина” и ДКЦ Кючук Париж);
 8. гр. Русе – ул. Муткурова 101;
 9. гр. Шумен – ул. „Цар Освободител” 120 (срещу МВР);
 10. гр. Ст. Загора – ул.”св.Княз Борис”15;
 11. гр. Търговище -ул.”Спиридон Грамадов” №39;
 12. гр. В. Търново -ул.”Никола Габровски” 47;
 13. гр. Велинград – ул. „Искра” 17 -19;
 14. гр. Видин – ул.”Шейново”1;
 15. гр. Враца -ул.”Братя Миладинови”1

„Медико ” ЕООД работи съвместно с ОПТИКИ ВИЖЪН ЕКСПРЕС /VISION EXPRESS/ на територията на:

 1. гр. София
  бул. Ал. Стамболийски №30
  тел: 02/981 0151
 2. гр. София
  бул. Ситняково №48
  тел: 02/953 4205
 3. гр. Варна
  ул. „Михаил Колони” №3
  тел: 052/600 024
 4. гр. Бургас
  ул. „Фердинандова” №20
  тел: 056/ 843 828
 5. гр. Стара Загора
  ул. „Симеон велики” №90
  тел: 042/640 159
 6. гр. Пловдив
  ул. Златарска №12
  тел: 032/ 263 977
 7. гр. Плевен
  ул. „Д. Константинов” №23
  тел: 064/801 814
 8. гр. Русе
  ул. Георги Раковски №13
  тел: 082/877 135
 9. гр. Шумен
  ул. ”Д. Благоев” №7
  тел: 054/800 262
 10. гр. В. Търново
  ул. „Христо Ботев” №11
  тел: 062/621 989

Medical Examination: Monitoring the health of employees and analysis in connection with the work.

Organizing and conducting periodic profilactic medical examinations under Directive № 3 Gov. journal 16/1987

Performing prophylactic medical examinations of workers from medical specialists /therapist with ECG, ophthalmologists, Otolaryngology, neurology, laboratory blood tests and other/ consistent with the risk assessment jobs

 • In specialized medical facilities;
 • In customer premises by a team of medical specialists

Presentation of the employer:

 1. Summary analysis of health of workers on the basis of preventive medical examinations performed by an automated system for handling specific medical information /electronic health file/.
 2. Issuance of conclusions about the employability of the worker to perform a given activity on the basis of the medical examination – it is stored in the worker’s employment file.
 3. Targeting the worker at the opening of a health problem during preventive medical examination at the GP or specialist medical care for adjustments to the health.
 4. Issuance of personal health file on paper to record the results of the prophylactic medical examination
 5. Issuing opinions based on solutions of the Medical Advisory Committee for the suitability of the employee to perform or not their position.

Collaboration of the Occupational Health Service with medical centers and specialists in the country:

 1. Gabrovo – DCC „SIAS“

  15 A“Chumerna“ Str.

  tel/fax +35966866100

 2. Sofia – Diagnostic Consultation Center „Gurgulyat“

  148 B“Rakovski“ Str.

  Tel: +359291288, +35929810331

 3. Varna – „AMCSMP VARNA MEDICA“ Ltd.

  21″Gen.. Zimmermann „Str.

  tel +35952622622

 4. Burgas – MC „I Burgas“ Ltd.

  28″Khan Krum“ Str.

  tel +35956840605

 5. Stara Zagora – Medical center „St. Anna“

  37″Methods Kusev“ Str.

  Tel: +35942604670

 6. Plovdiv – MC „St.Vrach“ JSC

  81″Hristo Botev“ Blvr.

  Tel: +35932608301

 7. Pleven – DCC „ST. Patntaleymon“

  BC „Druzhba“ 2, 24 „Trite bora“ Str.

  Tel: +359878207878

 8. Kardzhali – MC „Avicenna“

  Regional Hospital, 2nd Floor

  Tel: +35936164547

 9. Ruse

  14 Nikolaevska Str., floor 6

  Galya Georgieva

  Tel: +35982826391

 10. Haskovo – III rd Polyclinic

  Dr. Nikolay Kolev

  Tel: +35938665501

 11. Momchilgrad
  1″Stefan Karadja“ Str.

  Sadakov,M.D

  Tel: +359887314090

 12. Sliven

  2a“Hristo Botev“ Str., 4th Floor

  Tel: +359888424436

 13. Shumen – I Medical Center

  1st Floor, 14

  Tel: +359546251, +359896684618

 14. Vratsa

  Dr. Nicholas Nikolov

  Tel: +359888429905

 15. Yambol

  Dr. Mantareva

  Tel: +359887703831

 16. Veliko Tarnovo

  square Chlakovtsi, 1″Radha Chieftain“ Str.

  Dr. Mikhailova

  Tel: +35962671264

 17. Krumovgrad

  2″Hristo Botev“ Str.

  Dr. Mustafov

  Tel: +359888873192, +359878873192

 18. Velingrad – MC „Asclepiy“

  15″Iskra“ Str.

  Dr. Dafova

  Tel: +35952561

 19. Vidin – MC „Biomed“

  2″Commercial“ Str.

  Tel: +35994600238

 20. Karlovo – MC „I Karlovo“

  1″Sopot road“ Str.

  Tel: +359203033593

 21. Samokov – Hospital – Sofia Ltd.

  49″Macedonia“ Str.

  Tel: +35963072266

 22. Parvomay

  3″Orphey“ Str.

  Dr. Popov

  Tel: +359888445578

 23. Sevlievo

  3″Hristo Spiridonov“ Str.

  Dr. Tyutyundzhiev

  Tel: +35967535387

 24. Sevlievo

  3″Al. Stamboliiski „Str.

  Dr. Antova – ophthalmologist

 25. Troyan

  Dr. Koleva

  Tel: +359888666386

 26. Dryanovo – MC „Pulse

  164″Shipka“ Str.

  Dr. Nyagolov

  Tel: +35967672079

 27. Tryavna – MC „Dr. Theodosius Vitanov“

  Tel: +3596772412

„Mediko“ Ltd. works with OPTICS EXPRESS VISION / VISION EXPRESS /:

 1. Sofia

  30 Al. Stamboliiski blvd.

  tel: +35929810151

 2. Sofia

  48 Sitniakovo blvd.

  tel: +3592953 4205

 3. Varna

  3″Michail Colony“ Str.

  Tel: +35952600024

 4. Burgas

  20 „Ferdinandova“ Str.

  Tel: +35956843828

 5. Stara Zagora

  90 „Simeon Veliki“ Str.

  Tel: +35942640159

 6. Plovdiv

  12 Zlatarska Str.

  Tel: +35932263977

 7. Pleven

  23 „D. Konstantinov „Str.

  Tel: +35964801814

 8. Ruse

  13 Georgi Rakovski Str.

  Tel: +35982877135

 9. Shumen

  7 „D. Blagoev „Str.

  Tel: +35954800262

 10. Veliko Tarnovo

  11 „Hristo Botev“ Str.

  Tel: +35962621989