Комплексно обслужване от служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина: Комплексно обслужване по договор, обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗЗБУТ и наредба №3/ 2008г.

 1. Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място.

  1. Оглед на работните места и помещения
  2. Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места
  3. Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, прах, токсични вещества от акредитиран Орган за контрол от вида “С” при “Медико” ЕООД по работни места. Контрол на “контур-фаза защитен проводник”, заземление, мълниезащита.
  4. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията,работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица/ЗЗБУТ ДВ бр.124/19997г./
  5. Оценка на риска по работните места/Нар.№5 ДВ бр47/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г/
  6. Разработване съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска на препоръки и мерки за снижаване на риска:/ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997г., Нар. №3/2008г./
   1. разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
   2. изготвяне на предложение за степенуване по приоритети на мерките, отчитайки установения риск, причините за възникване на рисковите фактори и техните характеристики, включително осъществимостта на тези мерки
   3. оценяване ефективността на предприетите от работодателя мерки;

  ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД – ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ОЦЕНКА НА РИСКА

 2. Консултиране и подпомагане на работодателя по отношение:

  1. Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на предварителните медицински прегледи за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа
  2. Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на периодичните медицински прегледи за ранно откриване на измененията в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес
 3. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

  1. Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на предварителни медицински прегледи за новоназначени служители.
  2. Даване на заключения за пригодността на работника да изпълнява дадения вид работа при новоназначени служители въз основа на данните от Картата за предварителен медицински преглед.
  3. Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на периодичните профилактични прегледи.
  4. Даване на Заключения за пригодността на работещия да изпълнява дадения вид работа въз основа на извършените профилактични медицински прегледи.
  5. Изготвяне на обобщени анализи за здравословното състояние на работниците и служителите в условията на конкретната работна среда, чрез автоматизирана система за анализ на:
   1. Резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.
   2. Временната нетрудоспособност на базата на представени болнични листи.

   Препоръки на базата на направения анализ, за намаляване на временната нетрудоспособност

  6. Водене на лични здравни досиета за здравословното състояние на служителите. /чл28ал. 2 от Нар. №3/2008г./ на хартиен и електронен носител включващи:
   • Паспортни данни
   • Професионална анамнеза и професионален маршрут
   • Резултати и заключения от извършените периодични прегледи и изследвания
   • Карта за оценка на работното място или професията
  7. Предоставяне на информация на служителите относно здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по подходящ начин и след съгласуване с работодателя.
  8. Даване на индивидуални съвети на служителите относно здравето и безопасността при работа.
  9. Участие на лекар от службата по трудова медицина в изготвяне и заверка на производствени характеристики на работещи за трудоустрояване от ЛКК или ТЕЛК.
  10. Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители. Участва в дейността на комисията по трудоустрояване. Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.
  11. Разработване на препоръки за преустройство на работни места, организация на труда и трудовото натоварване на служителите, които се нуждаят от специална закрила.
  12. Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.
 4. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа. Разработване на препоръки по нормативни документи:

  1. Изготвяне на препоръки по отношение на средствата за колективна и лична защита и на предложенията за намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; Оценка на използваните ЛПС.Изготвяне на списък на личните предпазни средства / съгласно Чл.17 от Наредба №3/2001г., ДВ бр.46/2001г. /, включващ:
   • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС
   • видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС
   • конкретните опасности, за които се прилагат ЛПС
   • срок на износване на ЛПС
  2. Разработване и предлагане на мерки за прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и консултиране при прилагането им в условията на компанията.
  3. Консултации и методическа помощ на ОБЗР и ръководния персонал при прилагане на нормативните документи по ЗБУТ.
   • Определяне на работните места, на които работниците имат право на безплатна храна, съгласно Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея;
   • Определяне на работните места, на които работниците имат право на намалено работно време, съгласно Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време;
   • Определяне на работните места, на които работниците подлежат на допълнителен годишен отпуск, съгласно Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск;
   • Извършване на оценка на риска за здравето на работещите при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба №16 ДВ бр.70/2005г.
   • Изготвяне на препоръка относно мерки за превенция на професионалния риск при работа с видеодисплей, съгласно Наредба №7 ДВ бр.70/2005г.;
  4. Оценка на физическия труд и разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. /Нар. №15 и Нар. №16 ДВ бр. 54/1999г./
  5. Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, непосочени в офертата, но необходими за изрядността на фирмата пред контролните органи.
  6. Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.
  7. Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ.
   • Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи свързани със здравословни и безопасни условия на труд, непосочени в офертата но необходими за изрядността на фирмата пред контролните органи.
 5. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ извършва обучение:

  1. Обучение на ръководния персонал, комитетите/групите по условия на труд /Нар №4/1998г./
   • първоначално обучение
   • текущо обучение
  2. Организиране на обучение на работниците и служителите по правилата за първа долекарска помощ.
  3. Разработване на програма и провеждане на обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, както и общите принципи на здравословен начин на живот.
  4. Обучение и издаване на Удостоверения за длъжностни лица провеждащи начален и периодичен инструктаж, съгл. Наредба № РД-07-2 на МТСП.
 6. Организиране и извършването на периодични профилактични медицински прегледи, съгласно Нар.№3 ДВ бр.16/1987г.

  Извършване на профилактични медицински прегледи на работещите от медицински специалисти /терапевт с ЕКГ изследване, офталмолог, УНГ, невролог, лабораторни кръвни изследвания и други/, съобразени с оценката на риска по работни места

  • В специализирани медицински кабинети в лечебни кабинети;
  • На територията на предприятието от екип от медицински специалисти

Приоритети:

 1. Извършване на всички специализирани измервания на факторите на работната среда: производствен микроклимат, осветеност, шум, вибрации, прах, токсични вещества, електромагнитни полета, психологични и ергономични изследвания. Съблюдава се спазването на всички нормативни документи – ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г., Нар. №13 ДВ бр. 81/1992г.,Нар.№7 ДВ бр.88/1999г.
 2. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица/ЗЗБУТ ДВ бр.124/19997г./
 3. Оценка на риска по работни места./Нар.№5 ДВ бр47/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г/
 4. Разработване на препоръки и мерки за снижаване на риска/ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997г., Нар. №3/2008г/
 5. Обучение на ръководния персонал и на работещите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на нормативните разпоредби.
 6. Анализиране на здравословното състояние на работещите и връзката му с условията на труд и здравно наблюдение на работещите.
 7. Организиране и извършване на периодичните профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба №3

“МЕДИКО” ЕООД

 • ГАРАНТИРА КОРЕКТНОСТ И СРОЧНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
 • КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНА УСЛУГА
 • РАБОТИ И РАЗПОЛАГА С КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ УСЛУГИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗЗБУТ И НАРЕДБА №3 /2008г./

изтегли кратко представяне на служба по трудова медицина МЕДИКО в PDF формат

Occupational Health Service: Comprehensive service contract covering the full volume of activity required under the ordinance № 3 / 2008 and Law on Health Safety at Work

 1. Assessment of working conditions and workplaces set by the employer and risk assessment in the workplace.

  1. Inspection of workplaces and premises
  2. Preparation of program plan for risk assessment in workplaces
  3. Perform specific measurements of work environment factors – lighting, microclimate, noise, dust, toxic substances from accredited laboratory for control of type „C“ in „Medico“ Ltd. in workplaces. Control of „circuit-protective wire phase,“ grounding, lightning protection
  4. Evaluation of work processes, equipment, facilities, workplaces, work organization, work environment factors and work process and determination of those at risk / SG 124/1997/
  5. Risk assessment in workplaces / Ordinance № 5, SG 47/1999, SG 124/1997/
  6. Developed jointly with representatives of the employer and in accordance with risk assessment recommendations and measures to mitigate the risk: /SG. 124/1997, Ordinance №3/2008/
   1. Developing and proposing measures to prevent, eliminate or reduce the risk;
   2. Prepare a proposal to rank the priorities of the measures, taking into account the risk, the causes of risk factors and their characteristics, including the feasibility of these measures
   3. Evaluating the effectiveness of measures taken by the employer;

  Preparation of the dossier on working conditions – MEASUREMENT OF WORK ENVIRONMENT FACTORS AND RISK ASSESSMENT

 2. Advise and assist the employer to:

  1. Types of medical examinations and tests in organizing preliminary medical examinations to assess the suitability of working on recruitment
  2. Types of medical examinations and tests in the organization of periodic medical examinations for early detection of changes in the body resulting from the impacts of working environment and working process
 3. Monitoring the health of employees and analyzing it in relation to the work.

  1. Prepare a list of necessary medical specialists to conduct the preliminary examinations for new employees.
  2. Conclusions about the suitability of the worker to perform the type of work for new employees based on data from the card prior medical examination.
  3. Prepare a list of needed medical specialists in conducting periodic medical check-ups.
  4. Conclusions about the suitability of the worker to perform the type of work performed on the basis of preventive medical examinations.
  5. Preparation of summary analysis of health workers in a particular working environment by automated analysis system of Results of prophylactic medical examinations.
   1. Temporary disability based of presented hospital sheets.
   2. Recommendations based on analysis, to reduce temporary disability

   Keeping a personal health record for health staff. Art.28 al. 2/ of the Ordinance №3/2008/ in printed and electronic file including:

  6. Keeping a personal health record for health staff. Art.28 al. 2/ of the Ordinance №3/2008/ in printed and electronic file including:
   • Passport data
   • Professional history and professional route
   • Results and conclusions of periodic check-ups and tests
   • Scorecard in the workplace or profession
  7. Provision of information to employees about health risks associated with the work and results of medical examinations and tests as appropriate after consultation with the employer.
  8. Giving individual advice to employees on health and safety at work.
  9. Participation of physicians in the occupational health service in the preparation and verification of characteristics of working for the readjustment.
  10. Develop lists of places to labor readjusted employees. Develop lists of places to readjusted employees – each year to 30.01.
  11. Development of recommendations for restructuring of workplaces, labor organization and workload of employees who need special protection
  12. Develop lists of places to labor readjusted employee – each year to 30.01.
 4. Development of measures to eliminate and reduce risks to health and safety at work. Development of recommendations on legal documents:

  1. Making recommendations on the means of collective and personal protection and proposals for reducing the risk to health and safety at work; Preparing list of occupations and types of work for which PPE is used according to Ordinance 3/2001, Art 17:
   • name and precise identification of all PPE
   • specific hazards to which the PPE
   • shelf wear PPE
   • workplaces, occupations and types of work for which PPE is used
  2. Developing and proposing measures for the implementation of regulations on health and safety at work and counseling in their application in a company
  3. Consultations and methodological assistance to responsible person and officers in implementing the regulations on health and safety.
   • Determination of the jobs to which workers are entitled to free meals, according to Ordinance № 11 for determining the terms and conditions for providing free food and / or supplements thereto;
   • Determination of the jobs to which workers are entitled to reduced working hours, Ordinance to determine the types of work, which establishes reduced hours;
   • Determination of the workplaces which workers are entitled to additional annual leave under the Ordinance to determine the types of work, which establishes additional paid annual leave;
   • Assessment of risk to the health of workers with manual handling of loads, according to Ordinance № 16 SG/2005
   • Making recommendations regarding the prevention of occupational risk in working with video display according to Ordinance № 7 SG 70/2005
  4. Evaluation of physical work and the development of physiological regimes of work and rest during work. Ordinance № 15 SG 54/1999
  5. Develop and present employer of the necessary documents, forms and assessment regulations related to health and safety at work not specified in the offer, but necessary for the excellence of the company’s supervisory authorities.
  6. Assist employers to create an organization for health and safety at work
  7. Advising and supporting committees and groups at work in the performance of their art. 29 Low on Health and Safety at Work
   • Develop and present employer of the necessary documents, instructions, forms and assessment regulations related to health and safety at work not specified in the offer but necessary for the excellence of the company’s supervisory authorities
 5. Training of workers and officials on the rules for health and safety at work

  1. Training of management staff, committees / groups working conditions / Ordinance № 4/1998/
   • initial training
   • regular training
  2. Organising training of employees on the rules for first aid.
  3. Program development and training on the rules for health and safety, and general principles of a healthy lifestyle.
  4. Training and certification of officials conducting initial and periodic briefing acc. Наредба Ordinance № RD-07-2
 6. Organizing and carrying out regular preventive medical examinations under Ord. № 3 SG 16/1987

  Perform preventive medical examinations of workers from medical specialists / therapist with an ECG, an ophthalmologist, neurology, laboratory blood tests and other /, consistent with the risk assessment workplaces

  • В специализирани медицински кабинети в лечебни кабинети;
  • На територията на предприятието от екип от медицински специалисти

Priorities:

 1. Making measurements of all the specialized work environment factors: microclimate, light, noise, vibration, dust, toxic substances, electromagnetic fields, psychological and ergonomic tests. Evaluation of work processes, equipment, facilities, workplaces, work organization, work environment factors and work process and determination of those at risk / SG 124/1999 /
 2. Risk assessment workplaces. / Ord. № 5 SG 47/1999g., 124/1997 /
 3. Development of recommendations and measures to mitigate the risk / SG. 124/1997г., Ord. №3/2008 /
 4. Development of recommendations and measures to mitigate the risk / SG. 124/1997г., Ord. №3/2008 /
 5. Training of managerial staff and workers in ensuring healthy and safe working conditions and enforcement of regulations.
 6. Organizing and conducting periodic preventive medical examinations, according to Ordinance № 3
 7. Organizing and conducting periodic preventive medical examinations, according to Ordinance № 3

MEDIKO Ltd.

 • Ensures correct and maturity in implementing the contractual obligations.
 • Quality of services
 • Has qualified specialists to perform all services needed to provide Law on Health and Safety at Work and Ordinance № 3 / 2008/