Комплексно обслужване от служба по трудова медицина

Комплексно обслужване по договор, обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗЗБУТ и наредба №3/ 2008г.

 1. Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място.

  1. Оглед на работните места и помещения
  2. Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места
  3. Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, прах, токсични вещества от акредитиран Орган за контрол от вида “С” при “Медико” ЕООД по работни места. Контрол на “контур-фаза защитен проводник”, заземление, мълниезащита.
  4. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията,работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица/ЗЗБУТ ДВ бр.124/19997г./
  5. Оценка на риска по работните места/Нар.№5 ДВ бр47/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г/
  6. Разработване съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска на препоръки и мерки за снижаване на риска:/ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997г., Нар. №3/2008г./
   1. разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
   2. изготвяне на предложение за степенуване по приоритети на мерките, отчитайки установения риск, причините за възникване на рисковите фактори и техните характеристики, включително осъществимостта на тези мерки
   3. оценяване ефективността на предприетите от работодателя мерки;

  ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД – ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ОЦЕНКА НА РИСКА

 2. Консултиране и подпомагане на работодателя по отношение:

  1. Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на предварителните медицински прегледи за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа
  2. Вида на медицинските прегледи и изследвания при организирането на периодичните медицински прегледи за ранно откриване на измененията в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес
 3. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

  1. Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на предварителни медицински прегледи за новоназначени служители.
  2. Даване на заключения за пригодността на работника да изпълнява дадения вид работа при новоназначени служители въз основа на данните от Картата за предварителен медицински преглед.
  3. Изготвяне на списък с необходимите медицински специалисти, при провеждане на периодичните профилактични прегледи.
  4. Даване на Заключения за пригодността на работещия да изпълнява дадения вид работа въз основа на извършените профилактични медицински прегледи.
  5. Изготвяне на обобщени анализи за здравословното състояние на работниците и служителите в условията на конкретната работна среда, чрез автоматизирана система за анализ на:
   1. Резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.
   2. Временната нетрудоспособност на базата на представени болнични листи.

   Препоръки на базата на направения анализ, за намаляване на временната нетрудоспособност

  6. Водене на лични здравни досиета за здравословното състояние на служителите. /чл28ал. 2 от Нар. №3/2008г./ на хартиен и електронен носител включващи:
   • Паспортни данни
   • Професионална анамнеза и професионален маршрут
   • Резултати и заключения от извършените периодични прегледи и изследвания
   • Карта за оценка на работното място или професията
  7. Предоставяне на информация на служителите относно здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по подходящ начин и след съгласуване с работодателя.
  8. Даване на индивидуални съвети на служителите относно здравето и безопасността при работа.
  9. Участие на лекар от службата по трудова медицина в изготвяне и заверка на производствени характеристики на работещи за трудоустрояване от ЛКК или ТЕЛК.
  10. Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители. Участва в дейността на комисията по трудоустрояване. Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.
  11. Разработване на препоръки за преустройство на работни места, организация на труда и трудовото натоварване на служителите, които се нуждаят от специална закрила.
  12. Разработване на списъци с места за трудоустроени работници и служители – ежегодно до 30.01.
 4. Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа. Разработване на препоръки по нормативни документи:

  1. Изготвяне на препоръки по отношение на средствата за колективна и лична защита и на предложенията за намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; Оценка на използваните ЛПС.Изготвяне на списък на личните предпазни средства / съгласно Чл.17 от Наредба №3/2001г., ДВ бр.46/2001г. /, включващ:
   • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС
   • видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС
   • конкретните опасности, за които се прилагат ЛПС
   • срок на износване на ЛПС
  2. Разработване и предлагане на мерки за прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и консултиране при прилагането им в условията на компанията.
  3. Консултации и методическа помощ на ОБЗР и ръководния персонал при прилагане на нормативните документи по ЗБУТ.
   • Определяне на работните места, на които работниците имат право на безплатна храна, съгласно Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея;
   • Определяне на работните места, на които работниците имат право на намалено работно време, съгласно Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време;
   • Определяне на работните места, на които работниците подлежат на допълнителен годишен отпуск, съгласно Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск;
   • Извършване на оценка на риска за здравето на работещите при ръчна работа с тежести, съгласно Наредба №16 ДВ бр.70/2005г.
   • Изготвяне на препоръка относно мерки за превенция на професионалния риск при работа с видеодисплей, съгласно Наредба №7 ДВ бр.70/2005г.;
  4. Оценка на физическия труд и разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. /Нар. №15 и Нар. №16 ДВ бр. 54/1999г./
  5. Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, непосочени в офертата, но необходими за изрядността на фирмата пред контролните органи.
  6. Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.
  7. Консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ.
   • Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи свързани със здравословни и безопасни условия на труд, непосочени в офертата но необходими за изрядността на фирмата пред контролните органи.
 5. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ извършва обучение:

  1. Обучение на ръководния персонал, комитетите/групите по условия на труд /Нар №4/1998г./
   • първоначално обучение
   • текущо обучение
  2. Организиране на обучение на работниците и служителите по правилата за първа долекарска помощ.
  3. Разработване на програма и провеждане на обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, както и общите принципи на здравословен начин на живот.
  4. Обучение и издаване на Удостоверения за длъжностни лица провеждащи начален и периодичен инструктаж, съгл. Наредба № РД-07-2 на МТСП.
 6. Организиране и извършването на периодични профилактични медицински прегледи, съгласно Нар.№3 ДВ бр.16/1987г.

  Извършване на профилактични медицински прегледи на работещите от медицински специалисти /терапевт с ЕКГ изследване, офталмолог, УНГ, невролог, лабораторни кръвни изследвания и други/, съобразени с оценката на риска по работни места

  • В специализирани медицински кабинети в лечебни кабинети;
  • На територията на предприятието от екип от медицински специалисти

Приоритети:

 1. Извършване на всички специализирани измервания на факторите на работната среда: производствен микроклимат, осветеност, шум, вибрации, прах, токсични вещества, електромагнитни полета, психологични и ергономични изследвания. Съблюдава се спазването на всички нормативни документи – ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г., Нар. №13 ДВ бр. 81/1992г.,Нар.№7 ДВ бр.88/1999г.
 2. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица/ЗЗБУТ ДВ бр.124/19997г./
 3. Оценка на риска по работни места./Нар.№5 ДВ бр47/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г/
 4. Разработване на препоръки и мерки за снижаване на риска/ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997г., Нар. №3/2008г/
 5. Обучение на ръководния персонал и на работещите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на нормативните разпоредби.
 6. Анализиране на здравословното състояние на работещите и връзката му с условията на труд и здравно наблюдение на работещите.
 7. Организиране и извършване на периодичните профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба №3

“МЕДИКО” ЕООД

 • ГАРАНТИРА КОРЕКТНОСТ И СРОЧНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
 • КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНА УСЛУГА
 • РАБОТИ И РАЗПОЛАГА С КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ УСЛУГИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗЗБУТ И НАРЕДБА №3 /2008г./

Директно Запитване