Често Задавани Въпроси

Ако лице по трудов договор назначено като международен шофьор получи инфаркт, изпълнявайки задълженията си, фирмата носи ли някаква отговорност и има ли някакви задължения отностно това?

Съгласно Чл. 200 от Кодекса на труда за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Чл. 55 от Кодекса за социално осигуряване регламентира кои увреждания на здравето се квалифицират като „трудови злополуки“ - всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Наредба за медицинската експертиза(Чл.73, ал.2) гласи, че не се считат за внезапно увреждане на здравето по смисъла на чл. 55 КСО патологични състояния вследствие на заболяване от каквото и да е естество, включително епилепсия, хронична исхемична болест на сърцето (всички клинични форми, включително миокарден инфаркт), мозъчен инсулт, захарен диабет, атеросклероза, високо кръвно налягане, душевни болести. От казаното дотук може да кажем, че се касае за внезапно увреждане на здравето, което не може да се квалифицира като трудова злополука нито дори като професионална болест, аостро настъпило общо заболяване. По тази причина работодателят не търпи имуществена отговорност. Може да се търси административно-наказателна отговорност ако се установят някакви нарушения(напр. липса на предпътен преглед, на инструктаж, ако е имал информация за влошено здравословно състояние и не е предприел нищо и т.н.). В случая е удачно да се направи вътрешно разследване на случая, което да се оформи в протокол и той да се архивира. В края на протокола комисията ще излезе с констатация, че не се касае за трудова злополука по смисъла Чл.55 от КСО. Това не налага и подаване на декларация в НОИ.