Често Задавани Въпроси

Здравейте, коя институция контролира липсата на договор със служба по трудова медицина, тоест къде да се оплача, ако дадена фирма не е сключила такъв договор?

Чл.25, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд регламентира задължението на работодателите да осигурят обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

Съгласно Кодекса на труда - Чл.399, ал.1 - цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".

От цитираното до тук следва, че Областната Дирекция „Инспекция по труда” е органът, който контролира Вашият работодател за спазване на законодателството в областта на осигуряването на ЗБУТ, включващо осигуряване на обслужването Ви от Служба по трудова медицина и институцията, към която пряко можете да се обърнете в случай, че липсва договор със СТМ