Често Задавани Въпроси

Може ли лице с ТЕЛК 58% да работи като шофьор, като е минал комисия ТОЛЕК и има протокол, че е годен за водач с категория B и C?

Уважаема госпожо Михайлова, Съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г.), когато освидетелстваното лице има професия, свързана с автомобилния, железопътния или водния транспорт, един екземпляр от експертното решение на ТЕЛК (обща или специализирана), респективно НЕЛК се изпраща на съответната транспортна областна лекарска експертна комисия - ТОЛЕК (чл.41, ал.4 от Правилника), която се произнася относно годността на водача да извършва транспортна дейност. След като ТОЛЕК се е произнесла, че лицето няма противопоказания да работи като шофьор, значи лицето може да работи като такъв за определения срок, посочен в решението им, след което трябва да се яви за нова експертиза и преосвидетестване. Решенията на ТОЛЕК могат да се обжалват от освидетелствания или преосвидетелствания пред Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) при Национална многопрофилна транспортна болница. Съгласно НАРЕДБА № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, решенията на ТЦЛЕК не са окончателни и могат да бъдат обжалвани в съда от администрацията или освидетелстваното/преосвидетелстваното лице.