Често Задавани Въпроси

Плана за предотвратяване и ликвидиране на пожари един ли е за цялата фирма(съставена от 3 обекта с различно раб.време) или различен?Ако е един трябва ли да се назначат(със заповед от управителя)отговорни лица за всеки обект:за група по пожарни дейности,отговорник по изключване на ел.ток след работно време на всеки обект и трябва ли да се проиграва по отделно в всеки обект "пожар"?

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, за всеки обект се създава досие съдържащо документите свързани с осигуряване на пожарната и аварийната безопасност т.е. за всеки обект трябва да имате противопожарно досие.Съгласно чл. 6 за обектите се разработват, утвърждават и съгласуват със съответната РСПБЗН: 1. правилата /инструкциите/ за осигуряване на противопожарната безопасност на територията на обекта; 2. плановете за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии; 3. планове за осигуряване на противопожарна безопасност при ремонти реконструкции и преоборудване; 4. плановете за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица; Съгласно чл. 7 за обекти с общ числен състав до 10 човека се изготвя само инструкция, регламентираща противопожарната безопасност а функциите на длъжностите лица отговорници по противопожарна безопасност могат да се изпълняват от собственика или ръководителя.