Често Задавани Въпроси

При профилактичен преглед се установява, че съпругат ми не е годен за упревление на МПС-камион. Законно ли е служещ на трудова медецина да дава забрани за това? Направени са същите изследвания във други профилирани болници и се оказва, че резултатите им съвсем не съвпадат. Не е ли редно да се подадат на комисията в "Толек" и в следсвие на тяхното решение да се установи, дали е способен да управлява тежкотоварен авомобил или не.

Съгласно Чл.11, ал.2, т.4 и ал.5 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина СТМ е задължена да изготви заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. Заключението се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец и се предоставя на работодателя и на работещия. При изготвяне на заключението се взимат в предвид нормативните изисквания, оценката на риска и условията на труд – опасности от механични травми, въздействие на фактори на работната среда(микроклимат, работа на открито, осветеност, шум прах, вибрации и т.н.), въздействие на фактори на трудовия процес(физическо натоварване, работна поза, стрес, сменна и нощна работа и др.), както и заболяванията, установени при дадения работещ. Това, че един човек има правоспособност да управлява даден вид МПС съвсем не значи, че е 100 % годен да изпълнява длъжността си, тъй като примерно може да се налага полагане на нощен труд, а това да е противопоказано за състоянието и заболяването му. Относно способността да управлява тежкотоварен автомобил от съответна категория ТОЛЕК е висшестоящия орган, който определя дали човек е правоспособен или не. Но по отношение на условията на труд и заболяването като цяло се произнася Службата по трудова медицина. Може да съберете всички медицински документи и резултати и с тях съпругът Ви да се яви на ТОЛЕК за освидетелстване и определяне на годността да управлява МПС от съответната категория. Ако заключението е положително предоставете копие от него и медицинските документи доказващи липса на заболяване до Работодателят и изискайте СТМ да преразгледа заключението си за пригодност.