Често Задавани Въпроси

Според Кодекса на труда, работодателят задължен ли е ежегодно да сключва застраховка срещу трудова злополука за работниците си? Ако е сключена такава, какво следва за работника, претърпял трудова злополука? Има ли право на някакви обезщетени?

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление на Министерския съвет № 24 от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2007 г.) се определя Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2011 година, съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Ако кодът ви по КИД попада в Приложението Вие сте задължени да застраховате работниците и служителите за риска”Трудова злополука”.

Задължението за застраховане на работниците и служителите за риска ”Трудова злополука” е регламентирано от:

При наличие на застраховка и настъпила злополука, призната от НОИ за трудова пострадалият работник има право на обезщетение както следва:

?>