Периодичност на контрол фактори на работна среда

Служба по трудова медицина „МЕДИКО“ EООД се ангажира да информира за най-важните изисквания към настоящия момент, наближаващи и изтичащи срокове, настъпили промени по нормативна уредба, както и за правилното водене на вътрешнофирмената документация.

За тази цел създадохме ежемесечен бюлетин, който може да получавате по е-мейл или на хартия.

Бюлетинтът за месец септември 2017г. е на тема периодичност на контрол (измерване) на фактори на работна среда

Съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и оценката на риска. Измерванията се осъществяват от органи, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.

МЕДИКО ЕООД е акредитиран орган за контрол с над 10 години опит. Компанията разполага с най-големия екип за извършване на специализирани измервания на фактори на работна среда необходими при изготвянето на оценка на риска и при въвеждане в експлоатация на нови жилищни и производствени сгради.

Измерванията, които най-често се използват при изготвяне на оценката на риска са: осветеност, микроклимат, шум, и периодичните проверки на импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник”, заземителна уредба и мълниезащитна уредба. Периодичността на измерване на изброените параметри е определена в следните нормативни документи: Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места; Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите; Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Наредба № 4 от 2010 год. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ
В процеса на експлоатация осветителните уредби, ежегодно се измерва степента на осветеност на работния обсег – работното място, зоната, помещението, в което се изпълнява или може да настъпи свързана със зрението задача или дейност в производствените и обществени сгради и помещения.

ПРОИЗВОДСТВЕН МИКРОКЛИМАТ
Периодичността за измерване параметрите на микроклимата на работните места е съгласно определената периодичност за оценка на риска или при настъпили изменения на работната среда или работния процес, водещи до необходимост от преоценка на риска.  Измерването на параметрите на микроклимата се извършва за студен и топъл период на годината.

ШУМ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Най-малко веднъж в годината се извършват измервания на нивата на шум на работни места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите. В останалите работни места, измерванията се извършват съгласно определената периодичност за оценка на риска.

ИМПЕДАНС НА КОНТУРА – “ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК”
При използване на автоматично изключване на захранването в електрически уредби с напрежение до 1000 V като защитна мярка срещу индиректен допир, всички достъпни токопроводими части се „зануляват”. Ефективността на зануляването е осигурена, когато импедансът на контура „фаза-защитен проводник” е достатъчно малък, за да може през контура да протече такъв ток на еднофазно късо съединение, който да задейства максималнотоковата защита за нормативно определени времена. За стационарните електрически
уредби , импедансът на контура „фаза – защитен проводник“ се измерва и оценява максимално на пет години.

ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛ.УРЕДБИ ДО 1000 V
За проверка на състоянието на защитните заземителни уредби,изградени като мярка за защита от поражение от електрически ток, се предвижда измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя. Този вид контрол се извършва ежегодно.

ЗАЩИТА ОТ ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ /ДЕФЕКТНО – ТОКОВА ЗАЩИТА/
Изправността на защитния прекъсвач за токове с нулева последователност може да се проверява чрез измерване на тока на задействане и/или времето за изключване в срокове, препоръчани от инструкциите на производителя, съпровождащи защитния прекъсвач, или в срокове, определени от енергетика, съобразно местните условия.
Проверката за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване и проверката за електрическа връзка между корпуса на защитавания приемник на електрическа енергия и предпазното заземяване може да се извършва чрез измерване на съпротивлението на предпазното заземяване – ежегодно и/или на допирното напрежение.

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ
Срокът за извършване на периодична проверка на мълниезащитната уредби е в зависимост от категоризацията на обектите по отношение на опасните последствия при пряко попадение на мълния. Първа и втора категории са обекти, в които има вероятност за образуване на взривоопасна атмосфера. Трета категория са обекти, при които прякото
попадение на мълния може да предизвика пожар, механично разрушаване или поражение на хора или на домашни животни. Срокът за измерване на съпротивлението на заземителите на мълниезащитната инсталация е:
→ за обекти от първа категория – не по-дълъг от една година;
→ за обекти от втора категория – две години;
→ за обекти от трета категория – три години.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИЯ
Защитата срещу поражения от електрически ток по отношение на индиректен допир се поддържа в състояние, равностойно на това при въвеждането на съответната уредба в експлоатация. Съпротивлението на електрическата изолация на тоководещите части по отношение на достъпните за допир токопроводими части на електрическите уредби,
включително и на приемниците на електрическа енергия, се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика.

ВАЖНО

При изготвяне на оценката на риска може да възникне необходимост от контрол (измерване) на други параметри като: вибрации, химични агенти, вентилационни
инсталации, електромагнитни полета и др.

Изтегляне на бюлетина за месец септеври в pdf формат – Mediko_Newslatter-A4_september

УКАЗАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №РД-07-2 ОТ 16.12.2009г.

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ

Провежда се в деня на деня на постъпване на работа и се регистрира в книгата за начален инструктаж. Длъжностното лице, провежда началния инструктаж по предварително разработена програма за начален инструктаж и издава служебна бележка, съгласно Приложение №2 от Наредбата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Датата на постъпване на работа в трудовият договор трябва да съвпада с датите на длъжностната характеристика, служебната бележка и записът /подписът на служителя/ в книгата за начален инструктаж. На посетители, практиканти, лица по граждански договори, командировани и лица от други компании СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА НЕ СЕ ИЗДАВА, те също се вписват/регистрират в книгата за начален инструктаж.

Служебна бележка се издава само на лица, които имат сключен трудов договор и се съхранява в личното трудово досие на служителя.

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО

Инструктажа на работно място се провежда на работното място преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя по предварително утвърдена от работодателя програма. Проведеният инструктаж на работно място се регистрира в книгата за инструктаж на работно място, периодичен, извънреден, като се отбелязва вида на инструктажа –„на работно място” в графа вид на инструктажа.

2.1 Наредбата допуска едновременно провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място в предприятия с персонал до 50 служители и/или ограничен обем от производствени дейности. В тези случаи инструктаж на работното място се провежда в деня на провеждане на началния инструктаж /съвместява се/.

ЗАБЕЛЕЖКА: За случаите, описани в т.2.1, датите в двете книги /за начален и за инструктаж на работно място, периодичен и извънреден/ – начален и на работното място – съвпадат.

2.2 За длъжности, свързани с обслужване на машини, строително-монтажни работи, поддръжка на техника или за дейности, създаващи опасност за здравето на служителя, освен инструктажа Наредбата изисква и провеждане на обучение и изпит по правилата за безопасност. В тези случаи първо се провежда обучение, за което се съставя протокол от проведен изпит и след успешно положен изпит, лицата се допускат до самостоятелна работа. Издава се Протокол за проведеното обучение, който се съхранява в трудовото досие на работещия.

ЗАБЕЛЕЖКА: За случаите, описани в т.2.2, записът „на работното място” в книгата за периодичен инструктаж е с датата на успешно положения изпит и допускането до самостоятелна работа на работника, съгласно Приложение №3 от Наредбата.

В КНИГАТА ЗА ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ, регистрираният запис „НА РАБОТНОТО МЯСТО”, В ГРАФАТА „ПОДПИС НА РЪКОВОДИТЕЛ, РАЗРЕШИЛ САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДПИСВА ЛИЦЕТО /РЪКОВОДИТЕЛЯ/, КОЕТО ДОПУСКА СЛУЖИТЕЛЯ ДО САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА /НАЧАЛНИК ЦЕХ, БРИГАДИР, НАЧАЛНИК СМЯНА И ДР./

ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ

Провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, на които се провежда ежедневен инструктаж и не по-рядко от един път годишно за всички останали, по  предварително утвърдена от работодателя програма. Периодичният инструктаж се документира в книга за инструктаж на работно място, периодичен, извънреден /същата, в която се документира и инструктажът на работното място/. Инструктираните лица се вписват с пореден номер.

ЗАБЕЛЕЖКА: За видовете дейности, описани в т.2.1 периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от веднъж годишно. За дейностите за които се изисква провеждане на ежедневен инструктаж, не по-рядко от веднъж на три месеца. Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ НЕ се попълва.

3.1 EЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ се провежда всеки ден на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, /включително:

 • в подземни, минни и геологопроучвателни обекти;
 • в кариери;
 • в добива на нефт и газ;
 • в превозите в железопътния транспорт;
 • в производството и употребата на взривни материали;
 • в международните автомобилни превози;
 • в автомобилните превози на опасни товари по шосе;
 • при работа с опасни химически вещества и препарати;
 • при строителни и монтажни работи/ непоследствено преди започване на работа по предварително утвърдена от работодателя програма.

Документира се в книга за ежедневен инструктаж.

ЗАБЕЛЕЖКА: За водачите в международните автомобилни превози и за водачите на опасни товари ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния, провежда се преди тръгване на път. За заетите в строителството и строително – монтажни дейности ежедневен инструктаж се провежда всеки ден преди започване на работа.

3.2 ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ се провежда след всяка трудова злополука, при груби нарушения на трудовата дисциплина, при промяна в технологичния процес, по предписания на контролен орган, на
работещи, отсъствали от работа повече от 45 работни дни, съгласно Наредбата. Провежда се по предварително изготвена програма, която се изготвя в зависимост от причината, която е наложила звънредния
инструктаж.

ЗАБЕЛЕЖКА: Графата „Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“ НЕ се попълва.

КНИГИ ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

4.1 Книга за начален инструктаж – еднократно се вписват:
служителите по реда на постъпване на работа;
работещи от предприятия за временна заетост;
лица със сключени граждански договори;
командировани работници; работещи от други компании, които ще работят на територията на предприятието;
обучаващи се лица;
лица, на които се провежда практика и всички други лица, които посещават предприятието.
4.2 Книга за инструктаж на работно място, периодичен и извънреден – в книгата се вписват трите вида инструктаж по реда на провеждането им.
4.3 Книга за ежедневен инструктаж – попълва се ежедневно, непосредствено преди започване на работа.

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪС ЗАПОВЕД ЗА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖИ, КАТО ТЕ ТРЯБВА ДА СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ И ДА ИМАТ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Ако имате необходимост от съдействие при попълване на книжите за инструктаж, не се колебайте да се свържете с насАКО ИМАТЕ НЕ ОБХОДИМОСТ ОТ СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОПЪЛВАНЕТО НА КНИГИТЕ ЗА ИНСТРУКТАЖ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Линк за сваляне на електронния бюлетин за месец август – Mediko_Newslatter-A4_august

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние

Службите по трудова медицина извършват наблюдение,  анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи и ежегодно изготвят анализи на здравното състояние на работещите до 30 юли във връзка с конкретните условия  на труд, съгласно чл. 11 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г.  за условията и реда за  осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Анализът на здравното състояние на работниците и  служителите е от съществено значение за работодателя,  тъй като направените изводи помагат при определяне на приоритетите в дейността за оптимизиране параметрите на работната среда и трудовия процес и за обосноваване необходимостта от провеждане на медико-профилактични и оздравителни  мероприятия.

Цел на анализа

 • да се направи оценка на здравното състояние на работещите на база на данните от заболеваемостта с временна и трайна неработоспособност, трудовия травматизъм, професионалната заболеваемост и резултатите от прове дените периодични профилактични медицински прегледи през годината
 • да онагледи във възможно най-съкратен и достъпен за представяне и възприемане вид данните за честотата и продължителността на различни видове заболявания довели до временна неработоспособност;
 • да установи или отхвърли наличието на причинно-следствена връзка между заболеваемостта и условията на труд в предприятието;
 • да анализира и представи данни от проведените задължителни периодични медицински прегледи;
 • да обоснове продължаването на контрола на здравното състояние на работещите чрез редовно провеждане на профилактични медицински прегледи;

Чл. 287 КОДЕКСА НА ТРУДА (КТ)

Съгласно чл. 287 Кодекса на труда (КТ) всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Редът и условията на провеждането им са в зависимост от възрастта, характера на работата и условията на труд и са регламентирани чрез Наредба №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни
и периодични медицински прегледи на работниците. Раздел ІІ от Наредбата регламентира обхвата и периодиката на прегледите в общия случай, а Раздел ІІІ – специфичните изисквания за работа при вредни за здравето условия за труд, конкретизирани във връзка с професионалните рискове.

Задължителните периодични медицински прегледи на работещите се извършват с оглед диагностициране на ранни форми на заболявания и разкриване на рискови фактори за възникване на социално значими болести.

Не на последно място анализът дава препоръки за подобряване на здравословното състояние и организацията на работните места във връзка със здравословния начин на живот на служителите.

При възникване на въпроси относно здраве и безопасност, можете да се свържете с нас.
За екипа на „МЕДИКО“ ЕООД ще бъде удоволствие да Ви окаже съдействие.