Периодичност на контрол фактори на работна среда

Служба по трудова медицина „МЕДИКО“ EООД се ангажира да информира за най-важните изисквания към настоящия момент, наближаващи и изтичащи срокове, настъпили промени по нормативна уредба, както и за правилното водене на вътрешнофирмената документация.

За тази цел създадохме ежемесечен бюлетин, който може да получавате по е-мейл или на хартия.

Бюлетинтът за месец септември 2017г. е на тема периодичност на контрол (измерване) на фактори на работна среда

Съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и оценката на риска. Измерванията се осъществяват от органи, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.

МЕДИКО ЕООД е акредитиран орган за контрол с над 10 години опит. Компанията разполага с най-големия екип за извършване на специализирани измервания на фактори на работна среда необходими при изготвянето на оценка на риска и при въвеждане в експлоатация на нови жилищни и производствени сгради.

Измерванията, които най-често се използват при изготвяне на оценката на риска са: осветеност, микроклимат, шум, и периодичните проверки на импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник”, заземителна уредба и мълниезащитна уредба. Периодичността на измерване на изброените параметри е определена в следните нормативни документи: Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места; Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите; Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Наредба № 4 от 2010 год. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ
В процеса на експлоатация осветителните уредби, ежегодно се измерва степента на осветеност на работния обсег – работното място, зоната, помещението, в което се изпълнява или може да настъпи свързана със зрението задача или дейност в производствените и обществени сгради и помещения.

ПРОИЗВОДСТВЕН МИКРОКЛИМАТ
Периодичността за измерване параметрите на микроклимата на работните места е съгласно определената периодичност за оценка на риска или при настъпили изменения на работната среда или работния процес, водещи до необходимост от преоценка на риска.  Измерването на параметрите на микроклимата се извършва за студен и топъл период на годината.

ШУМ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Най-малко веднъж в годината се извършват измервания на нивата на шум на работни места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите. В останалите работни места, измерванията се извършват съгласно определената периодичност за оценка на риска.

ИМПЕДАНС НА КОНТУРА – “ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК”
При използване на автоматично изключване на захранването в електрически уредби с напрежение до 1000 V като защитна мярка срещу индиректен допир, всички достъпни токопроводими части се „зануляват”. Ефективността на зануляването е осигурена, когато импедансът на контура „фаза-защитен проводник” е достатъчно малък, за да може през контура да протече такъв ток на еднофазно късо съединение, който да задейства максималнотоковата защита за нормативно определени времена. За стационарните електрически
уредби , импедансът на контура „фаза – защитен проводник“ се измерва и оценява максимално на пет години.

ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ЕЛ.УРЕДБИ ДО 1000 V
За проверка на състоянието на защитните заземителни уредби,изградени като мярка за защита от поражение от електрически ток, се предвижда измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя. Този вид контрол се извършва ежегодно.

ЗАЩИТА ОТ ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ /ДЕФЕКТНО – ТОКОВА ЗАЩИТА/
Изправността на защитния прекъсвач за токове с нулева последователност може да се проверява чрез измерване на тока на задействане и/или времето за изключване в срокове, препоръчани от инструкциите на производителя, съпровождащи защитния прекъсвач, или в срокове, определени от енергетика, съобразно местните условия.
Проверката за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване и проверката за електрическа връзка между корпуса на защитавания приемник на електрическа енергия и предпазното заземяване може да се извършва чрез измерване на съпротивлението на предпазното заземяване – ежегодно и/или на допирното напрежение.

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ
Срокът за извършване на периодична проверка на мълниезащитната уредби е в зависимост от категоризацията на обектите по отношение на опасните последствия при пряко попадение на мълния. Първа и втора категории са обекти, в които има вероятност за образуване на взривоопасна атмосфера. Трета категория са обекти, при които прякото
попадение на мълния може да предизвика пожар, механично разрушаване или поражение на хора или на домашни животни. Срокът за измерване на съпротивлението на заземителите на мълниезащитната инсталация е:
→ за обекти от първа категория – не по-дълъг от една година;
→ за обекти от втора категория – две години;
→ за обекти от трета категория – три години.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИЯ
Защитата срещу поражения от електрически ток по отношение на индиректен допир се поддържа в състояние, равностойно на това при въвеждането на съответната уредба в експлоатация. Съпротивлението на електрическата изолация на тоководещите части по отношение на достъпните за допир токопроводими части на електрическите уредби,
включително и на приемниците на електрическа енергия, се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика.

ВАЖНО

При изготвяне на оценката на риска може да възникне необходимост от контрол (измерване) на други параметри като: вибрации, химични агенти, вентилационни
инсталации, електромагнитни полета и др.

Изтегляне на бюлетина за месец септеври в pdf формат – Mediko_Newslatter-A4_september