Uncategorized

Бихте ли ми казали колко дни е полагаемата отпуска на работещите лекари, сестри, акушерки и санитари? Колко допълнителни дни се дават за работа в операционна зала и целият персонал ли които работи в операционната има право на такива?

Полагаемата отпуска съгласно чл. 155 от Кодекса на труда, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

Допълнителен отпуск може да бъде договорен в колективен трудов договор. Той не е за условия на труд. Съгласно чл. 2 т. 6 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск /ДВ бр. 103 от 2005 г./ е възможно горепосочените длъжности да придобият право на ползване на допълнителен платен годишен отпуск в случай, че са експонирани на въздействието на химични агенти над установените норми, не по-малко от половината законоустановено работни време, което се доказва с протокол от измерване на химични агенти на въздуха на работната среда /операционни зали/ в противен случай липсват основание съгласно горепосочената Наредба за ползване на допълнителен платен годишен отпуск.

?>