Uncategorized

Длъжни ли са работодателите да правят застраховка живот и ако са как да разбера, че имам такава?

Работодателите не са длъжни да застраховат работещите на застраховка “Живот” cialis non prescription. Може би имате предвид застраховане за риска “Трудова злополука”. То се извършва на основата на НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, приета с ПМС № 24 от 6.02.2006 г.

Съгласно чл. 2 ал. 1 от същата наредба на застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, при подлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната.

Съгласно чл. 4 ал. 3от Наредбата, икономическата дейност на предприятието се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности от 2008 г.

Със Заповед №РД-01-759 от 27.10.2010 г. /Обн. ДВ, бр. 90от 16.11.2010 г./ на МТСП, за определяне коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2011 г., се определя коефициента на трудов травматизъм за страната. Ако дейността на фирмата попада в изброените съгласно  Заповед №РД-01-759 от 27.10.2010 г., то Работодателя е задължен да застрахова работниците и служителите.

Относно това, дали Ви е направена застраховка “Трудова злополука” може би трябва да попитате Работодателя.

?>