Uncategorized

Задължителните прегледи на какъв период от време са за персонал над 40 год. възраст и неработещи с видеодисплей?

Съгласно чл. 9 от НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците /изм. и доп. бр. 78 от 30.09.2005 г./. “На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност както следва:

?>