Uncategorized

Задължителни ли са изследванията на холинестераза при работници използващи препарати за пръскане на селстопански култури?

Съгласно приложение 3 от Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи от 1987 г. е необходимо работещите с фосфоро и хлор органични пестициди да преминават на терапевт и невролог един път годишно и да се изследва холинестеразна активност /ХЕА/ и други чернодробни проби /само за работещите с хлор органични пестициди/. Спадането на активноста на холинестеразата с повече от 30 % от изходното е показание за извеждане от работната среда. Желателно е изследването на ХЕА да е преди започване на работа с фитофармацефтични препарати и после по време на пръскането след няколко смени в края на работния ден.

Съгласно НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. , също е задължително да се изследва биомаркер за ефект – ХЕА при работа с пестициди, каквито са посочените по горе фитофармацефтични препарати.

?>