Uncategorized

Здравейте, въпроса ми е следния: Профилактичните прегледи задължение ли са на работодателя или на работещия чрез личния му лекар?

Съгласно чл. 287  ал. 1 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителен профилактичен медицински преглед. Честотата на тези прегледи се определят съобразно характера на работата, условията на труд и възрастта на работниците и служителите и се определя от министъра на здравеопазването. Съгласно чл. 287 ал. 2 от Кодекс на труда медицинските прегледи по ал. 1 са за сметка на работодателя.

Съгласно чл. 8 от Наредба 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи /обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г. изм. и доп., бр. 65 от 9.08.1991 г., бр. 102 от 13.12.1994 г., бр. 78 от 30.09.2005 г./.

“Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести. Тези прегледи включват елементите, посочени в приложение № 5.”    и са свързани с условията на труд.

Профилактичните прегледи при личния лекар е свързан с профилактика на общи заболявания т.е. прегледите са различни но необходими.

?>