Uncategorized

Какви са изискванията за минимално допустимите температури на постоянно работно място? Може ли служител да работи постоянно в помещение при 0-4 градуса?

Изискванията към работните места за температура, влажност и скорост на въздуха се определят в зависимост от категорията работа, период на годината, и дали е осигурена климатизация в производствените помещения, съгласно изискванията на БДС 14776:
Относно втората част на въпроса Ви съгласно чл. 85 от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
“При работа в помещения, в които по технологични причини се поддържат отрицателни температури, на работещите се осигурява специално работно облекло и се въвежда подходящ режим на работа“.

?>