Uncategorized

Кои работници подлежат на задължителен медицински преглед?

Съгласно чл. 9. ал.1 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн. ДВ бр.16 1987г. изм. доп.) “На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност както следва:

1. До 18 год. възраст – ежегодно

2. от 18 до 40 год. възраст – един път на 5 години

3. над 40 год. възраст – един път на 3 години”

Съгласно чл. 10 на същата Наредба, работещите в контакт с производствени вредности подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и съгласно периодичността определена в Приложение 3 от същата Наредба.

Съгласно чл. 11 ал.4 на Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейноста на службите по трудова медицина, те предлагат:

1.Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследване.

2.Вида на медицинските специалисти извършващи прегледите и необходимите изследвания.

3.Честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Следователно оценката на риска е водеща при определяне на видовете специалисти и честотата на прегледите и изследванията поради това се обърнете за справка към обслужващата Ви СТМ.

?>