Uncategorized

Необходимо ли е заключение за пригодност от СТМ за новопостъпили работещи?

Да, съгласно Чл.11, ал.2, т. 4 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, служба по трудова медицина издава заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и задължителния предварителен медицински преглед.

?>