Uncategorized

Необходимо ли е сключването на договор със служба по трудова медицина? Необходимо ли е да се подават документи в инспекция по труда, при назначаване на пенсионер по инвалидност III група?

Съгласно чл. 16 и чл. 25 от ЗБУТ е необходимо работодателят да направи оценка на риска и да осигури на работещите, наети по трудово правоотношение обслужване от служба по трудова медицина. Предвид здравословното състояние на наетия работник е необходимо да имате становище от служба по трудова медицина, относно пригодността му да изпълнява възложената работа съгласно изискванията на Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейноста на службите по трудова медицина. Не е необходимо да подавате документи в ИТ.

?>